• AB’den güvenli internet

    ?nternetteki siber sald?r?lar?n artmas?n?n ard?ndan Avrupa Birli?i buna kar?? önlem al?yor. Özellikle Anonymous ülkeler için büyük tehlikeler olu?tururken ayn?s?n? ülkemizde RedHack taraf?ndan da görüyoruz. Dün...

  • Güvenli internet nedir

    Güvenli ?nternet, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan yürürlü?e sokulmu?, gençleri ve çocuklar? internetin zararl? yaz?l?mlar?ndan korunmay? amaç edilmi? bir uygulamad?r. Geçti?imzi sene 22 Kas?m...