• Yahoo, Amerika’nın en büyüğü

  Google’?n eski yöneticisini bünyesine katt?ktan sonra mükemmel bir yükseli?e geçmeye ba?layan Yahoo, sonunda elde etmek istedi?i verilere ula?maya ba?lad?. Yahoo, art?k masaüstü kullan?m?nda Amerika’n?n en...

 • Apple, Samsung’a fark atmaya başladı

  NPD ad?ndaki ara?t?rma ?irketi taraf?ndan yay?mlanm?? olan istatistikler, Apple’?n Amerika s?n?rlar? içerisinde olan üstünlü?ünü halen korudu?unu ve en yak?n rakibi Samsung’a büyük bir fark atmaya...

 • Google Glass tepki almaya devam ediyor

  Google’?n bu vakte kadar geli?tirdi?i en mükemmel ?eylerden biri olarak tan?t?lan ve yeni bir ça??n ba?lang?c?n? yapaca?? dü?ünülen Google Glass’a tepkiler gelmeye devam ediyor. Henüz...

 • Sony PS4, ilk günde 1 milyon sattı

  Y?llard?r beklemekte oldu?umuz Sony PlayStation 4 sonunda geçti?imiz gün Kuzey Amerika’da ç?k???n? gerçekle?tirdi. Yakla??k bir ay sonra Türkiye’de de sat??a sunulacak olan yeni oyun konsolundan...

 • Devler Amerika’ya geçiyor

  Dünyan?n teknoloji devlerinden ortak ve büyük bir karar geldi. Amerika merkezli olup üretimini tüm dünyaya yayan birçok firma yer al?yor, bunlara örnek olarak HP, Google,...

 • Akıllı telefon pazarı kızışıyor

  ComScore taraf?nda Amerika tabanl? yap?lan ara?t?rma ak?ll? telefon pazar?n?n her geçen dönem daha da k?z??t???n? ortaya koyuyor, ancak buna ra?men ne lider de?i?mi? durumda, ne...