bittorrent

Bir filme, albüme veya oyuna para vermek istemeyen internet kullan?c?lar?n?n her zaman birinci tercihi olan BitTorrent ?u ana kadar dünya üzerinde internetten yap?lan dosya payla??mlar?n?n yüzde 50’sini kendi sorumlulu?u üzerinde tutuyor. Bu bak?mdan en çok illegal i?e bula?m?? olan yükleme sistemi art?k ad?n? temize ç?karmak, legal i?ler yapt???n? da göstermek için yeni bir i?e kalk???yor. En az 150 milyon kullan?c?s?n?n oldu?una inan?lan Torrent sistemi Bundle ad?nda yeni bir dosya payla??m a?? olu?turacak ve bu a? üzerinde yer alan her ?ey ücretsiz, payla??ma aç?k dosyalar olacak. Bu sayede BitTorrent yasal olarak legal bir program unvan? kullanacak.

Ultra Music ile birlikte yürütülen çal??malar sonucu geli?tirilecek olan Bundle ?u anda upload edilmi? olan tüm dosyalar? yine içerisinde bar?nd?racak, ayr?ca kullan?c?lar da istedikleri dosyalar? ücretsiz olarak indirebilecekler. Ancak belli bir süre sonra Torrent bu sistemi kullanmak isteyenler belli ba?l? ?artlar isteyecek, bunlar?n ne olaca?? henüz aç?klanmad? ama aralar?nda ba??? sisteminin de olaca?? belirtiliyor. Ayr?ca bu sistemi anlatan bir video da yay?mland?, iyi seyirler.


0 Yorumlar