FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Da??t?m San. ve Tic. A.? 2009 y?l?nda faaliyetlerine Bursa Türkiye’de ba?lam??t?r. Franz Kiel GmbH&Co.KG Almanya’n?n Türkiye ve Ortado?u pazar?n?n üretim ve sat?? haklar? FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Da??t?m Sanayi’nde bulunmaktad?r. Franz Kiel Almaya’n?n orijinal ürünleri (seyahat, ?ehirleraras?, ?ehir ve tren koltuklar?) Türkiye ve Ortado?u pazar? için yaln?zca FKT Bursa fabrikas?nda yap?lmaktad?r.

FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Da??t?m San. ve Tic. A.?. Finans ve ?nsan Kaynaklar? Müdürü Erol Sapç? konuya ili?kin ?unlar? söyledi:

“?irketimiz üç y?l önce kuruldu?unda; kullanaca??m?z ERP program? konusunda çok karars?zd?k. Almanya’da olan merkezimiz, Polonya ve Hollanda’da bulunan di?er üretim merkezlerimiz, kulland?klar? program konusunda çok bask?da bulundular. Buna ra?men biz çok kolay uygulanabilecek, dan??manl?k ve i?letme maliyetlerinin daha uygun olaca?? bir çözüm ar?yorduk. Taraf?m?za yap?lan CPM Master tan?t?m? sonras?nda çok kolay bir karar süreci ile Bursa Çözüm Orta?? Pozitif Yaz?l?m dan??manl???nda CPM Master ile çal??maya ba?lad?k.

Tüm modüllerini aktif olarak kullanmaya ba?lad???m?z program? sanki firmam?z için tasarlanm?? bir yaz?l?m haline getirdik.

Özellikle Lojistik-Dispozisyon bölümü için kolay analiz edilebilir raporlar ve direkt sipari? olu?turma süreçleri Barkod ile ambar yönetimi

Kalite süreçlerinin takibi (8D, INKR, Kontrol aral?klar?, Hata Raporlar?, vb.)

Üretim teyitleri ve anl?k teyitler ile prosesi takip edebilme

En önemlisi de her türlü raporu kolayca al?p, ba?ka programlarla veri al?? veri? olabilme olana??d?r. Dolay?s?yla, CPM Master ERP pratik ve h?zl? ama kal?c? çözümleri ile ?irketimize de?er katm?? ve ?u an kullan?c? memnuniyetini de üst düzeyde sa?lam??t?r.”


0 Yorumlar