src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/amazon.jpg” alt=”amazon” width=”450″ height=”281″ class=”alignnone size-full wp-image-4433″ />

Dünyan?n en büyük e-ticaret sitesi olan ve ayn? zamanda affiliate marketing sistemini ç?karan Amazon’dan devrim niteli?inde bir yenilik geliyor. Pazartesi gününden itibaren art?k kargolar?n?z? hafta sonu da telsim alabileceksiniz. Bunun için yapman?z gereken tek ?ey Amazon’un özel üyelik sistemi olan Amazon Prime’a kay?tl? olman?z.

Online al??veri? yapan internet kullan?c?lar?n?n en büyük isteklerinden biri de hafta sonu, özellikle Pazar günleri teslimat yap?lmas?d?r. Ço?u hafta içi çal??an bu kitle, sipari? verdi?i ürünün mesai saatleri içerisinde de?il, evinde dinlenirken kendisini bulmas?n? ister. Bu ça?r?ya kulak veren Amazon, iki büyük metropolde sipari? teslimini Pazar günü de yapmaya ba?layaca??n? duyurdu.

?imdilik sadece New York ve Los Angeles bölgelerinde gerçekle?ecek olan Pazar teslimatlar? ABD Posta Servisi arac?l???yla yap?lacak. Duyuruyu yapan Amazon Operasyonlar Ba?kan Vekili Dave Clark, “E?er bir Amazon Prime üyesi iseniz, çocu?unuz için Cuma günü sipari?ini verdi?iniz s?rt çantas? Pazar günü elinizde olacak” diyor.

Bu sistemin Amazon’a kayda de?er bir avantaj sa?layaca??n? tahmin etmek güç de?il. Pazar teslimatlar? yayg?nla??rsa, online al??veri? dünyas?nda yeni bir ça? ba?layabilir. Bakal?m Türkiye’de ayn? sistem ne zaman devreye girecek.


0 Yorumlar