src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/google_music.jpg” alt=”google_music” width=”600″ height=”134″ class=”alignnone size-full wp-image-4430″ />

?nternet taray?c?lar? aras?nda en iyisi olarak gösterilen ama buna ra?men dünyan?n en çok kullan?lan taray?c? unvan?n?n halen Internet Explorer’dan alamam?? olan Google Chrome’a yeni bir özellik daha ekleniyor; ki bunun fazlas?yla be?enilece?i kesin. ?nternet siteleri aras?nda gezerken bir anda birinden ses ç?kar, müzik çalar ve siz bunun hangi sekmede oldu?unu bulmaya çal???rs?n?z. Art?k böyle bir sorun kalmayacak.

Google, ba?ar?l? web taray?c?s? Chrome’a oldukça i?levsel bir yenilik getiriyor. E?er çok sekmeli bir ?ekilde çal???yorsan?z bazen müzik aç?k kald???nda ya da reklamlardan beklenmedik müzik sesi geldi?inde tüm sekmeleri tek tek bak?yorsunuzdur. Google, bu konuya ba?ar?l? bir ?ekilde çözüm getirmeyi planl?yor.

Henüz final sürümü yay?mlanmayan ancak beta kullan?c?lar?na sunulan yeni özellikte sekmenin üstünde ses ve kamera ikonlar? ç?kacak, kolayca k?s?lmas? sa?lanacak. Herhangi bir sekmeden ses geldi?i zaman müzik ikonu belirecek ve tüm sekmeleri gezmeden hangisinden müzik geldi?ini anlayabilece?iz. Ayn? ?ekilde kameray? kullanan siteler de sekmede kamera ikonuyla belirecek.

Bu uygulaman?n ?imdilik Chrome 32 beta kullan?c?lar? taraf?ndan kullan?ld???n?, yak?nda herkes taraf?ndan kullan?labilece?ini belirtelim.


0 Yorumlar