iphone

Yeni senenin ilk aylar?n?n geride kalmas?n?n ard?ndan yeni nesil iPhone’lar için ciddi iddialar ortaya at?lmaya ba?land?. Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan iPhone 6’lardan sonra ?imdi de tabi ki bunlar?n S serisi bekleniyor. Normalde iki yeni model bekliyorduk iPhone’dan, ancak iddialar bu sene 3 telefonun birden tan?t?laca??n? gösteriyor. Plus’?n da iPhone ailesine girmesiyle birlikte Digitimes, bu sene 3 telefonun ç?kaca??n? iddia etti. iPhone 6C’nin ayn? 5C gibi 4 inçlik bir ekrana sahip olmas? bekleniyor.

4 inç’lik yeni model
Verilen bilgilerde dikkat çekici bir nokta ise Apple’?n Eylül için 3 yeni iPhone modeli tan?tmaya haz?rland??? yönünde. iPhone 6 ve 6 Plus lansman?ndan k?sa bir süre sonra ortaya 4 inç ekranl? yeni iPhone iddialar? gerçek olabilir. Digitimes’?n kaynaklar? da Apple’?n tek elle kullan?ma önem veren ve 4 inç’ten vazgeçemeyen kullan?c?lar için yeni bir iPhone modeli duyuraca??n? do?ruluyor.

?simler ne olacak?

Verien bilgilere göre, gelecek iPhone 6 modelleri için isimlendirmede bir sürpriz olamayacak. Büyük ihtimalle gelecek modeller iPhone 6S ve iPhone 6S Plus olarak adland?r?lacak. Buna ra?men, yenilenmi? 4 inç’lik modelin iPhone 6C olarak adland?r?labilece?i dü?ünülüyor. Apple’?n di?er iPhone modellerinin ba?ar?s?n? yakalayamayan iPhone 5C modelinden sonra, ayn? ad? bir ba?ka modelde kullanmak isteyece?i ise tart???l?r. Bakal?m yaz aylar?na yakla?t?kça gelecek iPhone modelleri hakk?nda yeni bilgiler gelecek mi?


0 Yorumlar