src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/bedava_internet.jpg” alt=”” title=”bedava_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2284″ />

Amerika’n?n bir devrim yaratacak hedefleri aras?nda da tüm ülkeye ücretsiz internet da??tmak bulunuyor. 2015’te yürürlü?e girmesi planlanan süper WiFi ile tüm ülke ücretsiz internetten faydalanacak. Telekomünikasyon ?irketleri ?u anda bu duruma oldukça tepkili olsalar da devlet yönetimi bu konudaki hassasiyetini kaybetmi? de?il.

Yine de bu olay? ilk gerçekle?tiren Amerika olmayacak çünkü ayn? i?lem 2010 y?l?nda Finlandiya’da ba?lam??t?. 1 Temmuz 2010’da, Finlandiya’da internet bir insan ihtiyac? olarak kabul edildi ve tüm telekomünikasyon ?irketleri isteyen herkese ücretsiz internet verme zorunlulu?uyla ba? ba?a b?rak?ld?. Dünyan?n en çok çevrimiçi ülkelerinden biri olan Finlandiya’da telekomünikasyon ?irketleri isteyen herkese en az 1MBPS internet veriyor, bu de?erin 2015 y?l?nda 100 MBPS olmas? hedefleniyor.


0 Yorumlar