src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/google.jpg” alt=”” title=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2281″ />

?nternet reklamc?l???n?n yüzde 50’sini elinde bulunduran uluslararas? internetin en büyüklerinden Google, y?llard?r ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermekte ama ?u ana kadar vergi ödemi? de?il. Gelirlerini ?rlanda’ya gönderen Google’?n art?k vergi ödeyip ödemeyece?i 28 ?ubat’ta nihai bir karara varacak.

Sadece 2011 y?l? içerisinde ülkemizden 152 milyon euro de?erinde reklam geliri elde eden Google, 2007 y?l?nda Maliye Bakanl??? taraf?ndan 71 milyon dolarl?k vergi cezas? için dava aç?lan taraf olmu?tu. Google bu durumun üzerine Maliye Bakanl??? ile irtibata çekip bu borcu 35 milyon liraya dü?ürmü?tü. 18 aya bölünen taksit henüz ödenmi? de?il. Bu konuda mahkemeye ba?vuran Maliye Bakanl??? cevab? 28 ?ubat günü mahkemeden alacak. 2011’de Abdullah Gül’ü ziyaret eden Google Yönetim Kurulu Ba?kan? Eric Schmidt, bu borcu kabul etmediklerini dile getirmi?ti.


0 Yorumlar