src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/android-uzayda-300×110.jpg” alt=”” title=”android-uzayda” width=”300″ height=”110″ class=”alignnone size-medium wp-image-968″ />

Devletten gelen haberlere göre NASA’n?n uzay ara?t?rma bütçesi k?s?lt?labilir. Bunun üzerine NASA mühendisleri daha az parayla nas?l daha çok verim alabilirim sorusuna cevap aramaya çal???yorlar. Bunun için Android kullanmay? dü?ünen mühendisler baya ciddi gözüküyor. Nexus ve Android teknolojisinin kullan?laca?? bu uydular geli?tirilme a?amas?nda.

Projenin ad? PhoneSat olarak belirlendi. Uzaya yollanacak olan bu telefon -diyelim- uzay?n foto?raflar?n? çekecek ve kendini de tamir edecek. ?u an kendi kendini kontrol etme mekanizmas? üzerinde çal??an telefonun sistemi kafa kar??t?r?yor. PhoneSat’?n 2.0 versiyonuyla sorunlar çözülecek gibi görünüyor çünkü bu sistem sayesinde telefon yeryüzünden kontrol edilebilecek. Uzaya gönderilecek olan cihaz ise Nexus S. Ayr?ca cihaza yerle?tirilecek olan güne? sistemleri ile cihaz?n ömrü de bir hayli uzat?lacak.


0 Yorumlar