sony_ps4

2000 y?l?nda Çin hükümetinin getirmi? oldu?u yasakla birlikte ülkedeki PlayStation sat??lar? durdurulmu?tu. Çocuklar?n ve gençlerin ak?l sa?l???n? bozma tehlikesi bulunan PlayStation oyun konsollar?n?n ülke genelinde resmi bir yasayla yasaklanmas?yla birlikte Sony, 14 y?ld?r Çin’de PS satam?yor. Ancak gelen bilgilere göre art?k bu yasak ortadan kalk?yor gibi. Sony PlayStation 4, yak?n zamanda Çin’de de sat??a sunulacak.

14 y?l aradan sonra PlayStation Çin’de!
Sony, Shanghai Oriental Pearl ile yapm?? oldu?u anla?ma sonucu PlayStation 4 resmi olarak Çin’de de sat??a sunulacak. Çin’de sat?lacak olan PlayStation oyunlar? hükümetin tutumu do?rultusunda geli?tirilecek. Yani bu da demek oluyor ki Çin için oyunlar?n sansürlü sürümleri olacak. Sony’nin yerel orta?? Shanghai Oriental Pearl’ün bu tip oyunlar için geli?tiricilere destek verece?i söyleniyor.

Çin’in nüfusu ve Microsoft’un da bu pazarda Xbox cihazlar?n? ?imdilik satamad??? göz önünde bulundurulursa, Sony’nin bu hamlesi ile rakibine kar?? büyük bir üstünlük sa?layaca??n? söyleyebiliriz. Ancak unutmadan belirtelim Microsoft’un da Çin pazar?na girmek için BesTV New Media ile i?birli?i içerisinde oldu?u ve muhtemelen Xbox One cihazlar?n? Çin’de de sat??a sunaca?? söyleniyor.


0 Yorumlar