avira_2015

Güvenlik yaz?l?mlar?n?n önde gelen isimlerinden biri olan Avira, 2015’e özel ürünlerini de tan?tt?. Bu sefer iOS ve Android korumas?na da sahip olan Avria 2015 tüm dilleri destekleyen bir paketle kullan?c?lara sunulurken verilen bilgilere göre bir önceki versiyona oranla güvenlik aç?klar?n?n ço?u kapanm??. Özellikle iCloud’a yap?lan sald?r? tüm antivirüs geli?tiricilerini teti?e geçirmi?ti.

Avira kullan?c?lar? ürünü indirdiklerinde internette gezinme esnas?nda güvenli?i sa?layan Avira Browser Safety (ABS) özelli?ine de ilk kez sahip olmu? olacak. Ürünle birlikte gelecek olan Avira SafeSearch ise web sitesi tabanl? tehditleri engelleyerek kullan?c?n?n mahremiyetini koruyacak. Avira 2015 ürünlerini indirme sürecinin bir parças? olarak, kullan?c?lar Dropbox depolama hizmetini de indirebilecek.

Avira 2015, Avira’n?n y?llara dayanan yaln?zca bilgisayar? de?il, ki?iyi de korumaya yönelik ilkesinin daha da somut bir örne?i niteli?inde. Avira Protection Cloud çözümü, ödemeli kullan?c?lara, ?üpheli dosyalar? an?nda analiz için yükleme yoluyla zararl? dosyalar? daha h?zl? tan?mlama hizmeti sunmay? sürdürecek. Avira’n?n gelmi? geçmi? en h?zl? zararl? yaz?l?ma kar?? koruma motoru xVDF (geni?letilmi? Virüs Tan?mlama Dosyas?) virüs tan?mlama dosyalar?n?n say?s?n? art?r?yor ve dosyalar?n indirilme h?zlar?n? olabilecek en verimli hale getiriyor. Bu sayede sistem ba?lama h?z? artarken, her güncellemeyle Virüs Tan?mlama dosya boyutu ve VDF indirme hacmi azal?yor. Tüm bunlar?n yan?nda ürün çok daha az kaynak tüketiyor.

Avira’n?n yeni 2015 ürün grubu, Avira güvenlik uygulamalar?n?n kurulumu ve yönetimi için tasarlanan çapraz uygulama platformu Avira Online Essentials üzerinden yönetiliyor. Bu i?lem kullan?c?n?n sahip oldu?u tüm bilgisayar, tablet ve cep telefonlar?n? kaps?yor. Tüm süreçler tek bir noktadan ve kullan?m? kolay bir kullan?m panelinden yönetiliyor. Avira Online Essentials, tümüyle uyumlu tek çözümle cihazlar?n tamam?n? koruyabiliyor.

Avira CEO’su Travis Witteveen, yeni ürün grubuyla ilgili ?u aç?klamay? yap?yor: “Avira olarak son iki y?ld?r takvim y?l? içerisinde gerçek zamanl? olarak ürün geli?tirme süreçlerine odaklanm??t?k. 2015 ürün grubumuzun yeni özelliklerine dair kullan?c?lar?m?z? bilgilendirmek de bizim için çok önemli. ?? birli?ine büyük önem veren ekibimizin ürün müdürleri mü?terilerimizin talep ettikleri ve her kullan?c?n?n tüm dijital ya?am?n? güvence alt?na alacak ürün özelliklerini sunma konusunda çok ba?ar?l? oldu.”

Tüm dilleri destekleyen Avira 2015 kullan?ma sunuldu.

Ba?lant?lar

· Avira Ücretsiz Antivirüs program?n? indirmek için: http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus
· Ödemeli Avira ürünlerini indirmek için: http://www.avira.com/en/personal
· Avira Blog: http://blog.avira.com/
· Destek ve ipuçlar? için: https://www.facebook.com/avira and https://twitter.com/avira


0 Yorumlar