src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/apple_tv-300×209.png” alt=”” title=”apple_tv” width=”300″ height=”209″ class=”alignnone size-medium wp-image-2749″ />

2013’le birlikte ülkemizde de resmi olarak sat?lmaya ba?lanan Apple TV’de ilk sorun belirdi. Türk kullan?c?lardan gelen ?ikayetlere göre Apple TV’lerde Wi-Fi sorunu bulunuyor. Mükemmel özellikler ile ülkemizdeki televizyon sektörüne birçok yenilik katan Apple TV henüz Samsung Smart TV kadar etkili bir ivme kazanamasa da iyi sat??lar yapmakta. Gelen haberlere göre Apple kullan?c?lar taraf?ndan gelmi? olan bu iddialar? da do?rulad? ve birçok Appl TV’yi teknik servislerine geri ald?. Apple TV’deki bu wi-fi sorunu sadece 3. nesil televizyonlarda ya?and?. Yabanc? ülkelerde de bu sorun ya?an?rken eski versiyonlarda böyle bir problem ile kar??la??lmam??t?.

Apple TV’deki sorun tam olarak cihaz?n wi-fi a?lar?n? bulamamas? ve bulduklar?n?n ço?una da ba?lanamamas?. Apple Türkiye’den bu vakte kadar konu hakk?nda bir aç?klama yap?lm?? de?il ama mü?terilerin sorunlar?n? üstlendiklerini teknik servise ald?klar? televizyonlar ile görebiliyoruz. Modeldeki isminde yer alan son dört harfin DRHN olan Apple TV’lerin ço?unda Wi-Fi sorunu bulunmakta, siz de kendi televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Bakal?m Apple TV’den daha fazla sorun ç?kacak m??


0 Yorumlar