src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/apple_tablet.jpg” alt=”apple_tablet” width=”450″ height=”311″ class=”alignnone size-full wp-image-5218″ />

Apple, geçti?imiz günlerde ABD Patent ve Marka Ofisine mükemmel bir patent teklifiyle gitti ve istedi?ini ald?. Çift tarafl? bir Mac geli?tirmeyi planlayan Apple, güne? enerjili MacBook için ilk ad?m? att?. ?ki monitöre sahip olan tablet, bilgisayar prototipinin tek taraf?nda güne? sistem panelleri yer al?yor, tabi tasar?m olarak gizlenmi? bir ?ekilde.

Özellikle Asus’un çift ekranl? Taichi modelini akla getiren yeni teknolojide en ilginç detay güne? enerjisini kullanabilmesi. Apple ?nsider sitesinin tahminlerine göre ekran?n ön yüzeyi bilinen bir dizüstü ekran?ndan çok büyük farkl?l?k içermiyor.

Buna ra?men arka k?sm?nda güne? enerjisi için fotovoltaik hücreler, ikinci ekran ve dokunmatik sensörler gibi detaylar bulunmas? bekleniyor. Çift tarafl? ekranda metal, seramik, fiber kompozit ve cam gibi birçok farkl? malzemenin kullan?labilece?i de tahminler aras?nda.

Apple Insider taraf?ndan Apple’?n iPhone 4 ve 4S modellerinde çift tarafl? cam uygulamas?n? ba?ar?yla gerçekle?tirdi?ine dikkat çekilse de, bu farkl? teknolojinin pazara haz?r olmaktan uzak oldu?u yönünde fikirler de var.

Özellikle, çift ekranl? dizüstülerin ergonomik tasar?m sorunlar? ve pil kullan?m?n? yükselttmesi nedeniyle birincil bilgisayar konumunda olmad?klar? dile getiriliyor. Güne? enerjisi teknolojisinin arzulanan yüksek pil ömrünü sa?laman?n uza??nda oldu?u da iddialar aras?nda. Apple’?n yak?n bir gelecekte yeni teknolojiyi kullanan bir ürünü piyasaya sürüp sürmeyece?i ise henüz bilinmiyor.


0 Yorumlar