src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/lenovo_motorola.jpg” alt=”lenovo_motorola” width=”450″ height=”280″ class=”alignnone size-full wp-image-5221″ />

Bundan 3 sene önce, 2011 y?l?nda Google taraf?ndan sat?n al?nan Motorola, zaten cep telefonu sektöründe tam da çökü? içerisine girmi? bir haldeydi. Google da sat?n ald?ktan sonra ismi uyand?racak hiçbir çal??mada bulunmazken san?r?z sadece patentler için sat?n al?nd? Motorola. Ancak geçti?imiz günlerde de Lenovo’nun Motorola’y? sat?n almak için Google’a teklif götürdü?ü konu?uluyordu; görülen o ki haber do?ruymu?.

2011 y?l? içerisinde Google büyük bir hamle yaparak Motorola’n?n cep telefonu bölümünü elinde bulunan 10 binin üzerinde patent ile birlikte, 12.5 milyar dolara sat?n alm??t?. Teknoloji dünyas?nda büyük yank? uyand?ran bu sat?n alma sonras?nda Google bekleneni yapmam?? ve Nexus cihazlar?n? Motorola fabrikalar?nda üretmemi? bu sebepten firman?n isim de?erinin dü?mesine sebep olmu?tu.

Google’?n Motorola’y? sadece elinde bulunan patentler için ald??? dü?ünülürken Lenovo’nun, beklenmedik bir hamle yaparak Google’a Motorola’y? sat?n almak için 3 milyar dolarl?k bir teklif götürdü?ü ö?renildi. Teklifin sadece Motorola ad?, çal??anlar? ve üretim tesisleri için verildi?i tahmin edilirken ?irketin hala daha elinde bulundurdu?u 10 binden fazla patenti kapsamad??? dü?ünülüyor.

Detayl? bir aç?klama bulunmasa da Google yetkilileri haberi do?rulayarak Motorola’n?n mobil cihazlar bölümünü 2.91 milyar Amerikan Dolar? kar??l???nda Lenovo’ya satt?klar?n? aç?klad?. Ödemenin büyük bölümü nakit olarak yap?lacakken 750 milyon dolarl?k bölümü ise hisse senedi olarak verilecek. Bu sayede Google Lenovo’nun bir bölümünün de sahibi oldu.


0 Yorumlar