src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/app_store-300×177.png” alt=”” title=”app_store” width=”300″ height=”177″ class=”alignnone size-medium wp-image-2672″ />

Geçti?imiz aylarda indirilebilir uygulamalar?n içerisine uyar?lar yerle?tiren Apple bu sefer ipi daha sa?lam ba?lad?. AppStore’da sonunda uygulamalara ya? s?n?rlar? getirildi. Uygulama içerisinde sat?n al?m oldu?unu belirten bir ibray? da geçti?imiz haftalarda indirme butonunun yan?na yerle?tirilmi? olan Apple, uygulaman?n kaç ya? üstü kullan?c?lar için uygun oldu?unu belirten uyar?y? da koymaktan çekinmedi. Asl?na bak?l?rsa bu uyar? daha önceden de uygulama sayfas?nda yer al?yordu ama indirmeye engel olmamas? için uygulama sayfas?n?n en alt?nda yer al?yordu ve oldukça da küçüktü.

Apple’?n bu yeni düzenlemesinin indirme oranlar?n? nas?l etkileyece?ini ilerledi?imiz günlerde görece?iz. Ancak ?unu da belirtelim ki orada yer alan ya? uyar?s? uygulamay? indirmenizi hiçbir ?ekilde engellemeyecek, kullan?c?n?n sistem kayd?ndaki ya?? da sorgulanmayacak. Ad?ndan da anla??ld??? gibi sadece uyar? görevi görecek. Apple’?n bu yeni düzenlemesi yabanc? ve Türk forumdaki kullan?c?lar? oldukça tatmin etmi?e benziyor ki gelen yorumlar oldukça olumlu yönde. Tekrar edelim, ?u anda tek merak edilen ?ey indirmelerin azal?p azalmayaca??. Bakars?n?z Apple bir dü?ü?te o ibareyi oradan tekrar kald?rabilir.


0 Yorumlar