src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/mark_zuckerberg.jpg” alt=”” title=”mark_zuckerberg” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2675″ />

Dünyan?n ne büyük sosyal a?? Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in gençlik maceralar? yava? yava? ortaya dökülmeye ba?lad?. Bir grup taraf?ndan ara?t?r?lan Mark’?n gençlik sitelerine ait ipuçlar? da bulundu. Y?llard?r internet ve bilgisayar i?leriyle u?ra?makta olan genç yönetici 1999 y?l?nda yapt??? bir siteyle ?u anda haber sitelerini me?gul etmekte. Bu internet sitesinin sahipli?ini yapt??? Zuckerberg taraf?ndan henüz do?rulanmasa da her çizgi yolu ona ç?kar?yor. ??te Zuckerberg’in 15 ya??ndayken kurdu?u site.

Mark Zuckerberg o zamanlar kullan?c? ad? olarak Slim Shady’yi kullan?yordu, kendisinin büyük bir Eminem hayran? oldu?unu buradan ç?karabiliriz. ?lk sitesini Java uygulamas? ile kuran Zuckerberg buna The Web ad?n? vermi?ti. Asl?nda bu siteden Facebook’un temellerinin nerede at?ld???n? görüyoruz çünkü The Web, Facebook’un neredeyse tam anlam?yla taban sistemini olu?turuyor. E?er The Web’de ba?lant?ya geçmek istedi?iniz biri varsa Zuckerberg’e mail yolluyorsunuz ve o da sizi The Web’e dahil ederek a?? gittikçe geni?letiyor. Anla??lan o ki otomatik kay?t ve birkaç sistemi daha bulduktan sonra Zuckerberg, nam-? di?er Slim Shady Facebook’u kurmu?…


0 Yorumlar