asus_akilli_saat

Ak?ll? saat sektöründe uzun zamand?r tüm markalar hakk?nda çe?itli dedikodular ortaya at?l?rken Asus için olanlar da gayet sa?lam geliyordu kula?a. Ve sonunda Asus da resmi aç?klamay? yapt?. Twitter üzerinden yap?lan aç?klamaya göre Asus ak?ll? saat ilk olarak 3 Eylül’de tan?t?lacak ve ard?ndan da IFA 2014’te görücüye ç?kar?lacak. Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2014 Fuar? her sene oldu?u gibi bu sene de oldukça önemli yeni ürünleri bizlere aktaracak gibi.

Merakland?r?c? görsel

“?nan?lmaz bir ?ey IFA 2014’te olacak, orada görü?ürüz” mesaj?yla payla??lan görselde Halil Cibran’?n “Zaman dönü?türüldü ve biz de?i?tik” ?eklinde çevrilebilecek sözüne yer verildi. Asus logosu ve tarih d???nda bir detay?n bulunmad??? çal??mada, ak?ll? saatin hatlar?n? yan?s?tan bir görsele yer verilerek merak uyand?r?l?yor.

Android tabanl? en ucuz giyilebilir ürün

Resmi olarak 5 Eylül tarihinde ba?layacak IFA 2014’ten iki gün önce tan?t?lacak ürün fuarda teknoloji merakl?lar?n?n kar??s?na ç?kacak. 99 dolar fiyat etiketiyle sat??a sunulabilece?i söylenen ak?ll? saatin, Android tabanl? en ucuz giyilebilir ürün olabilece?i tahmin ediliyor.


0 Yorumlar