src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/windows_blue_screen.jpg” alt=”” title=”windows_blue_screen” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2155″ />

Windows’un s?kça kitlenmesi ve mavi ekran hatas? vermesinin birçok sebebi bulunmaktad?r. Ama kullan?c?lar?n akl?na her zaman virüsler gelir ama onlardan da tehlikeli, bilgisayar?n?z?n hayat?n? direkt olarak tehdit eden unsurlarla kar??la?m?? olabilirsiniz. ??te bilgisayar?n?z?n neden çöktü?ünü aç?klayan o nedenler.

Bir yükleme esnas?nda ya?anan veri kayb? kay?t defterini bozar ve kay?t defterindeki kay?p da mavi ekran hatas? alman?z? sa?lar. Bunun yan?nda çak??ma ya?ayan ram slotlar? ve anakartlar da çökmenin ilk sorunlar?ndand?r. ??lemcinin çok ?s?nmas? çökmelerin en önemli nedenidir, bunu önlemek için çok iyi bir so?utucu kullanman?z gerekmekte. Son olarak da bilgisayar?n?z?n çökmesinin nedeni virüsler olabilir. Bunu önlemek içim hem antivirüs hem de internet koruyucusu kullanman?z? öneriyoruz.


0 Yorumlar