src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/Yandex.Türkiye-Yönetim-Kurulu-Ba?kan?-Mehmet-Ali-Yalç?nda?.jpg” alt=”” title=”Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2152″ />

Dünyan?n en büyük teknoloji tabanl? konferanslar?ndan biri olan DLD 2013, geçti?imiz günlerde Münih’te gerçekle?tirildi. Dünyan?n her yerinden kat?l?mc?lar kabul eden konferansta Yandex de tam kadro yer ald?. Özellikle Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?’?n yapt??? aç?klamalar art?k Türkiye’nin de bu kulvar üzerinde bir rolünün oldu?unu gösterdi.

2012’nin temmuz ay?nda Türkiye pazar?na girdiklerini aç?klayan Yalç?nda?, k?sa süre içerisinde büyük bir yol ald?klar?n? ve 2013’te de çok çal??acaklar?n? söyledi. 5 sene sonra Türkiye’deki arama motoru pazar?n?n en az yüzde 25’ini ele geçireceklerine inand?klar?n? dile getiren Yalç?nda?, Yandex Kurucusu ve CEO’su Arkady Volozh’dan da övgüler ald?. Çok ?ansl? olduklar?n? ve Yalç?nda?’la kar??la?t?klar? için oldukça mutlu olduklar?n? dile getiren Volozh, Yandex.Turkiye’nin bu vakte kadar kat etti?i yoldan da oldukça memnun oldu?unu vurgulad?.


0 Yorumlar