fare

Bilgisayar?n vazgeçilmez aksesuar? olan fareler üzerinde genelde 3 tane tu? bulunmakt?r. Sa? ve sol tu?lar?n kullan?m? neredeyse her bilgisayar kullan?c?s? taraf?ndan kolayl?kla bilinirken ortadaki tu?un, topun sadece “yukar?-a?a??” i?levi gördü?ü zannediliyor; ancak böyle de?il. Biz de bu yaz?m?zda sizlere bu tu?un hangi i?letim sistemlerinde ve hangi platformlarda ne i?lere yarad???n? yazd?k.

Web taray?c?n?zda orta tu?

?ster Chrome olsun, ister Firefox veya Internet Explorer, orta tu?la birçok i?lemi daha h?zl? yapabilirsiniz.

– Bir sekmeye orta t?klayarak onu kapatabilirsiniz.

– Ba?lant?lara orta t?klayarak onlar? yeni sekmede açabilirsiniz.

– Yer imleri çubu?undaki bir klasöre orta t?klayarak tüm yer imlerini bir defada açabilirsiniz.

– Bir web sayfas?na orta t?klayarak otomatik kayd?rmay? etkinle?tirebilirsiniz.

– Firefox’ta about:config alt?nda bulunan middlemouse:paste i?levini etkinle?tirerek, orta tu?u metin yap??t?rmakta kullanabilirsiniz.

Eklentilerle daha fazlas?n? elde etmeniz mümkün olabilir, ancak bu sayd???m?z i?levler ço?u web taray?c?s?na entegre edilmi?tir.


Windows’ta orta tu?

Web taray?c?lar?n?n yan?nda Windows da orta tu? için baz? k?sayollar sunuyor.

– Görev çubu?undaki bir program?n simgesine orta t?klayarak onun yeni bir kopyas?n? çal??t?rabilirsiniz.

– Bir program? kapatmak için fareyi görev çubu?undaki simgesinin üzerine sürükleyip, orta t?klayabilirsiniz.

– Microsoft Office’te bir belgeye orta t?klayarak otomatik kayd?rmay? etkinle?tirebilirsiniz.

AutoHotkey gibi bir uygulama kullanarak orta tu?a istedi?iniz i?levi her zaman atayabilirsiniz. Farenizle gelen üçüncü parti yaz?l?mlar varsa, bu yaz?l?m? kullanarak da birtak?m ki?iselle?tirmeler yapabilirsiniz.


Linux’ta orta tu?

Bir orta tu? i?leviyle ünlü olan Linux’u saymadan geçmek olmazd?. Linux’ta herhangi bir metin kutucu?una orta t?klad???n?zda, daha önce panoya kopyalam?? oldu?unuz metni yap??t?rabilirsiniz. Bu k?sayol, ço?u uygulamada çal???yor ve son derece pratik.


0 Yorumlar