src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/bill_gates.jpg” alt=”bill_gates” width=”450″ height=”259″ class=”alignnone size-full wp-image-4337″ />

Microsoft’un uzun süredir CEO’luk görevini yürütmekte olan Steve Ballmer geçti?imiz aylarda yapt??? aç?klamada bir senelik bir süreç içerisinde görevinden emekliye ayr?laca??n?, i? sektöründe de durmayaca??n? dile getirmi?ti. Bundan sonra tüm dünya Microsoft’un yeni CEO’sunun kim olaca?? konusunda çalkalan?rken halen bu konu hakk?nda bir aç?klama gelmi? de?il; ancak kurucu Bill Gates yeni CEO’ya ders verecek gibi gözüküyor.

Bir anlamda beklenen aç?klama Bill Gates’ten geldi. Uzun süre önce kendini emekliye ay?rarak vaktinin büyük ço?unlu?unu hay?r i?lerine yönelten Bill Gates, Microsoft’a freelance olarak dönü?ünün sinyallerini verdi.

Kat?ld??? bir hay?r i?i toplant?s?nda bas?n ile konu?an Bill Gates, yeni CEO belli olduktan sonra vaktinin hatr? say?l?r büyük bir bölümünü Microsoft’a ay?raca??n? ve yeni CEO’yu Microsoft’un i?lerine uyumlu hale getirece?ini aç?klad?. Bill Gates’ten bir süre bizzat ders alacak olan yeni CEO’nun kim olaca?? henüz bilinmese de ?imdiden ilk zamanlar?nda Bill Gates’in yeniden ?irkete hakim olaca??n? söyleyebiliriz.

Steve Ballmer’?n emekliye ayr?lmas? için önünde biraz daha süre oldu?unu da belirtelim. O s?rada Bill Gates de yeni CEO aray??lar?n?n yan? s?ra hay?r i?lerine devam edecek.


0 Yorumlar