android_tablet

Tablet almaya karar verdikten sonra kar??n?zda o kadar fazla seçenek var ki seçim yapmak fazlas?yla zor olacakt?r. ?lk ba?ta hangi i?letim sisteminizi kullanaca??n?z? belirlemelisiniz; iOS mu Android mi? iOS seçerseniz zaten tek seçene?iniz var, Apple’dan almal?s?n?z. Ancak s?ra Android’e geldi?inde kafalar kar???yor; piyasada say?s?zca android tablet bulunuyor. Biz de sizler için en iyi android tabletler ad?nda bir liste haz?rlad?k.

Surface 2, ATIV Tab ve VivoTab Smart gibi Windows 8 tabletler ço?almaya devam etse de, ?u an için iOS’lu iPad’lerin tek ciddi rakibi Android’li tabletler. Kimi Android tabletlerin 10-inç, kimilerinin yedi, baz?lar?n?n da bu aralarda de?i?en ekran boyutlar? var. Pil ömürleri, i?lem güçleri ve bellekleri de bir o kadar birbirinden farkl?.

O halde LG G Pad 8.3 ve Samsung Note 10.1 (2014) gibilerinin sat??a sunulmas?n? beklerken, ?u an piyasada olan en iyi tabletler hangileriymi? bir bakal?m. Ba?tan söyleyelim, listedeki baz? modeller ülkemizde resmi olarak sat??a sunulmad?. Ama bu durum, onlar?, piyasan?n en iyiler listesinden al? koymak için yeterli de?il.

10. Archos 80 Titanium

Archos 80 Titanium’un tasar?m? çok iyi. Bir tabletin yapabilmesi gereken tüm temel i?levleri ba?ar?yla yerine getiriyor ve yap?m kalitesi piyasadaki rakiplerinin hiç alt?nda de?il.

Fiyat? ise o kadar uygun ki, bu tabletten birkaç tane bile alabilirsiniz.

Buna kar??l?k pil ömrünün k?sal???, kameran?n kalitesizli?i ve ara s?ra yapt??? tak?lmalar, tableti uzun süreler yan?nda ta??mak isteyenler için rahats?z edici olacakt?r.

Sonuç

Archos 80 Titanium, bir çok alanda daha pahal? rakiplerini geride b?rakmay? ba?ar?yor. Hesapl? bir tablet arayanlar için iyi bir seçim olabilir.

Yurt d??? fiyat?: 129 Euro


9. Nook HD+

Nook HD+, tam boyutlu hesapl? tabletler aras?nda dikkat etmeye de?er.

Bu 9-inç’lik tabletin 16GB sürümü, Amazon Kindle Fire HD 8.9 ile ayn? fiyat aral???nda, ama biraz daha iyi bir ekran?, artt?r?labilir belle?i, ve Google Play Store’a eri?imi var.

Nook HD+’?n kötü taraf? ise göze hitap etmemesi. Sanki iyi bir tableti ucuz bir kasan?n içine koymu?lar gibi duruyor.

Sonuç

Nook HD+ çok hesapl? bir tam boyutlu tablet olarak ortaya ç?km??t?. Kendi UI’i kullan??s?z, medya ma?azas? kötü ve tasar?m? çok s?radan. Ama hesapl? bir HD çokluortam oynat?c? ar?yorsanuz, pek fazla alternatifiniz de yok.

Yurt d??? fiyat?: 150 Euro


8. Amazon Kindle Fire HD

Dört çekirdekli bir tabletten daha iyi ne olabilir? Üstelik son derece hesapl? bir fiyata.

16 ve 32 GB seçeneklerle gelen Kindle Fire HD, e-book tarz? sadeli?i tabletlere getiriyor. Tabii filmlere, oyunlara, uygulamalara ve müziklere de eri?imimiz var.

Baz?lar? için fazla basit olabilir, ama di?erleri için sade ve kullan??l? yap?s? ve uygun fiyat?yla ilgi çekici durumda.

Sonuç

Amazon Kindle Fire HD, çok uygun fiyat? ve Android’in aksine son derece sade yap?s?yla, özellikle bu tarz küçük bir tablet arayanlar için çok uygun bir seçim.

Yurt d??? fiyat?: 129 Euro


7. Samsung Galaxy Tab 2 10.1

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 iyi bir tablet. Büyük 10.1 inç’lik, 1280 x 800 çözünürlü?ündeki ekran?yla filmlerin hakk?n? veriyor. Hoparlörlerinin önde olmas? sesin direkt olarak kula??n?za gelmesini sa?l?yor.

Galaxy Tab 2 10.1 sadece 16GB seçene?iyle gelse de, tabletin üzerindeki microSD yuvas? ço?umuz için yeterli olacakt?r.

Sonuç

Standart bir tablet olman?n pek ötesine geçemese de, özellikle fiyat?na göre oldukça güçlü bir tablet.

Fiyat: 800TL


6. Asus FonePad

Görünü?ü aç?s?ndan neredeyse Nexus 7 ile ayn? olabilir, ama FonePad’?n bir çok kendine has ek özelli?i var. Uygun fiyat?, microSD yuvas? ve sadece internete ba?lanmaya de?il, telefon etmeye de yarayan 3G ba?lant?s? bu özelliklerden birkaç?.

Jelly Bean arayüzünün o kadar da h?zl? olmay??? (çift çekirdek oldu?u için) ve cihaz? telefon olarak kullanman?n zor olmas?, eksileri aras?nda say?labilir. Yine de tablet, Bluetooth kulakl?klar ile son derece kullan??l? olabiliyor.

Sonuç

Asus FonePad kendini kan?tlam??, fiyat?n?n kar??l???n? veren bir tablet. Bir tablete tonla para dökmek istememenize ra?men, ucuz bir cihaz?n sonradan getirece?i s?k?nt?lardan da kaç?nmak istiyorsan?z, Asus FonePad sizin için do?ru seçim olabilir.

Fiyat: 700TL

5. Asus Transformer Pad Infinity

Fiyat? daha ucuz olsayd?, Infinity birinci s?ra için çok iyi bir aday olabilirdi. Bir tabletten beklenebilecek her ?eye sahip olmas?n?n yan?nda, standart olarak klavye istasyonu da var.

En yeni Android sürümü yolda. Ayr?ca basit arayüzüne ek olarak çok say?da portu sayesinde, Infinity’e çok say?da aparat tak?labiliyor.

Tüm bunlara yüksek çözünürlüklü Super IPS panel de eklenince, tabletin listedeki bu konumunu hak ediyor.

Sonuç

Üst s?n?f bir tabletten bekelenecek tüm özellikler, Transformer Pad Infinity’de var.

Güç her zaman önemli olsa da, dikkatimizi as?l çeken geli?tirilmi? ekran? oldu. Bir tabletin en çok internette gezinmek ve video izlemek için kullan?ld???n? dü?ününce, çözünürlük çok önemli bir etken oluyor. E?er üst s?n?f bir Android tablet ar?yor ve buna verecek kadar paran?z da varsa, Asus Transformer Pad Infinity öncelik listenizin ba??nda olmal?.

Yurt d??? fiyat?: 400 Euro

4. Samsung Galaxy Note 8.0

Samsung Galaxy Note 8.0, iPad mini ile ayn? zamanlarda ortaya ç?km??t?. Kalemi ve kalitesiyle iyi bir tablet olsa da, rakibi Apple kadar ba?ar?l? olamad?.

Tabii ki bu Galaxy Note 8.0 iyi bir tablet de?il anlam?na gelmiyor. Hafif ve son derece ta??maya elveri?li yap?s?, ve buna da ek olarak iPad Mini’den çok daha iyi bir görüntü kalitesi var.

S-Pen kaleminin bu tabletin en önemli noktas? olarak tasarland??? belli, ve bu özelli?ini iyi de kullan?yor.

Sonuç

Galaxy Note 8.0 iyi bir cihaz. Piyasada daha fazla fiyata daha iyileri de, daha iyi dizayna sahip olanlar? da var. Ama S Pen ilginizi çekiyorsa bu tablet sizin için iyi bir seçim olabilir.

Fiyat: 1,000TL

3. Google Nexus 10

10.1 inç ekran?, Google Nexus 10’un en önemli noktalar?ndan. ?nç ba??na 300 piksel çözünürlü?üyle, dünyadaki en yüksek çözünürlü?e sahip olan tablet.

Performans? da çok iyi. Panoramik resimleri i?lemesinin biraz zaman almas? d???nda, hiçbir zaman tak?lma ve zorlanma hissetmedik. Ne yaparsan?z yap?n, h?zl? ve ak?c? bir tablet.

Görünü?ü etkileyici olmayabilir, veya bir iPad 4 kadar iyi bir yap?ya sahip olmayabilir. Belle?in artt?r?lamay??? da baz? kullan?c?lar? rahats?z edebilir. Ama genel olarak Nexus 10, es geçilemeyecek kadar kaliteli ve büyük ekranl? bir Android deneyimi sunuyor.

Bunlar?n yan?nda i?letim sisteminin en son sürüm olan Android 4.3’e güncellenmesi de, Google’?n bu tabletten yak?n zamanda vazgeçmeyece?inin i?areti.

Sonuç

Google Nexus 10’un piyasadaki en iyi Android tabletlerden oldu?u rahatl?kla söylenebilir. Fiyat performans oran?, yeni ç?kan Nexus 7 kadar iyi olmasa da, yüksek fiyatl? iPad 4 için ciddi bir rakip.

Fiyat: 1,077 TL


2. Sony Xperia Tablet Z

Yak?n zamana kadar Xperia Tablet Z tablet a?ac?n?n ba??nda oturuyordu, ama Google Nexus 7 yüzünden yerinden oldu. Yine de bunun sizi yan?ltmas?na izin vermeyin.

Sony son y?llarda mobil piyasadan uzakla?ma e?ilimi gösteriyordu, ama Sony Xperia Z ve Tablet Z ile Japon firmas? bu piyasadaki gücünü tazeledi.

Tablet Z’nin en be?endi?imiz noktalar?ndan biri çok ama çok hafif olmas?, ve buna ra?men son derece klas görünmesi. Sony öyle bir tablet yapm?? ki cihaz, hem bir i? ortam?na hem de ev ortam?na mükemmel uyum sa?l?yor.

Su geçirmezli?i de cabas?. Bu özelli?ini pek fazla denemek istemeyebilirsiniz, ama böylesine pahal? bir cihaz?n dayan?kl?l???n? bilmek içimizi rahatlat?yor aç?kças?.

Sonuç

Süper ince kasas?, etkileyici ekran? ve bir çok Sony’e has ekstras? ile Xperia Tablet Z, 2013 y?l?nda gördü?ümüz en iyi cihazlardan. Çantadan ç?kard???n?z anda kalitesini hissediyorsunuz. Sadece h?z? ve hafifli?i bile bu tableti tüm kalbimizle tavsiye etmemiz için yeterli.

Fiyat: 1,500TL


1. Google Nexus 7 (2013)

Android tablet dünyas?n?n yeni kral?, ismi ayn? olsa da, Nexus 7 (2013 sürümü) uygun fiyat?n? korurken birçok bak?mdan geli?tirilmi?.

Hafif, parlak, e?lenceli ve ince bir tablet. Pil gücü gerçekten etkileyici. CPU, ekran veya GPU, tüm özellikleri gerçekten en üst seviyelerde.

Sonuç

Yeni Nexus 7’yi çok sevdik. Google, eski sürümü alarak ufak tefek ne sorunu varsa gidermi?, geli?tirmi?. Tüm bunlara ra?men fiyat? sadece biraz artm??.

E?er 7-inç’lik bir tablet ar?yorsan?z, piyasada ?u an için daha iyi bir alternatif yok.

Yurt d??? fiyat?: 219 Dolar


0 Yorumlar