bing

Son zamanlarda yapt??? geli?tirmelerle ad?n? birkaç seneye oranla s?radan internet kullan?c?lar?na daha fazla duyurmay? ba?aran Microsoft alt?ndaki arama motoru Bing’den yeni bir özellik daha geldi. Yeni gelen özellikle birlikte art?k bulundu?unuz sayfay? kapamadan ya da yeni bir sayfa açmaya gerek duymadan, bulundu?unuz sayfa içerisinde anl?k arama yapabilecek ve cevab?n? da alabileceksiniz. Üstteki görselde de bunun küçük bir kullan?m detay? bizlere aktar?l?rken bu özelli?in Bing’in kullan?m?n? bir hayli art?raca??n? dü?ünüyoruz.

Sohbet eder gibi…

Örne?in, arama sat?r?na “ABD’nin ba?kan? kim?” ya da “Matrix fiminde Morpehus’u kim canland?r?yor?” ?eklinde spesifik cümleler yaz?labiliyor. Sonuçlar listesinin en üstünde, sorulan sorunun direkt cevab? yer al?yor. Böylece, spesifik bir cevap için birçok sayfay? dola?ma zorunlulu?u da ortadan kalk?yor.

Ayr?nt?l? soru-cevap

Bing’in sohbet tabanl? arama özelli?i sadece bu kadarla s?n?rl? de?il. Sorulara gelen cevaplar üzerinden yeni sorular da sormak mümkün. Örne?in, “ABD’nin ba?kan? kim?” sorusuna gelen “Barrack Obama” cevab?ndan sonra, “Onun e?i kim?” sorusu yöneltilebiliyor. Gelen yan?ttan sonra, “Boyu kaç?” gibi ek sorularla sohbeti sürdürme olana?? da mevcut. Yeni özellik ?imdilik sadece Bing’in ABD sitesi için geçerli durumda.


0 Yorumlar