avea

Ülkemizin en büyük cep operatörlerinden biri olan Avea, baz? kampanyalar? dahilinde kullan?c?lara ücretsiz internet sunuyor; ancak bunun için baz? ?artlara uymak ve ödül kazanm?? olmak laz?m. Bunun yan? s?ra bir de Türkiye’de ilk kez denenen sponsorlu internet eri?imi sayesinde internete ücretsiz olarak da ba?lanabilirsiniz; e?er ?ansl?ysan?z. Avea hatt?n?z ile Opera taray?c?s?n? açt???n?zda, e?er günlük öncelikli ki?iler aras?na girmeyi ba?ar?rsan?z günlük 50 MB’l?k internet paketi kazan?yorsunuz. Bunlar?n yan? s?ra Yandex taraf?ndan desteklenen reklamlar da siz sörf ederken gözükebiliyor.

Bir süredir kullan?mda

Bu uygulama asl?nda duyurulmam?? da olsa bir süredir i?liyor. Avea hatl?lar ak?ll? telefonlar?ndan internet ba?lant?s? için data hatt? sat?n al?rkarken kontenjan dahililnde bu sponsorlu ba?lant?y? tercih edebiliyorlar. Burada yap?lan en büyük vurgu da Opera’n?n taray?c?lar?na yerle?tirdi?i s?k??t?rma teknolojisi ile sa?lanan kotan?n çok daha art?yor olmas?.


0 Yorumlar