sony_ps4

Geride b?rakt???m?z gün ba?layan Gamescom Fuar?, yine oyun ve teknoloji dünyas?n?n en büyük yeniliklerini içinde bar?nd?racak gibi gözüküyor. ?lk günden çok önemli aç?klamalar ve yeni ürünler tan?t?l?rken ilk güne damgas?n? vuran ismin Sony oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. Geçen sene sat??a sunulmu? olan PlayStation 4’lerin sat??lar?n?n dünya genelinde 10 milyonun üzerine ç?kt??? bizlere aktar?lan bilgiler aras?nda kendine yer edinirken yeni konsol ve ürünlerin yan? s?ra yeni oyunlar?n da yak?n zamanda bizlerle bulu?turulaca?? aç?kland?.

Oyun videolar?n? YouTube’a yükleyin
Yak?n zamanda yay?nlanacak olan PlayStation 4 yaz?l?m? 2.0 güncellemesi ile oyuncular?n uzun zamand?r bekledi?i, kaydedilen videolar? YouTube’a do?rudan yükleme i?levi nihayet hayata geçiyor. Öte yandan, PS Plus aboneleri de kendi arkada?lar?n? do?rudan kooperatif özellikli oyunlara davet edebilecek.

Yeni oyuncularla tan??mak ve arkada?lar edinmek için Friend Finder özelli?i gelirken, t?pk? Facebook arkada?lar? gibi PSN arkada?lar? edinmeniz için de bir tavsiye ekran? bulunacak.

PlayStation Now ve PS TV Avrupa yolunda

Henüz yeterince oturmad?, fiyatlar pahal? ve en erken tarih 2015 olarak veriliyor. Yine de Sony’nin bulut üzerinden oyun “kiralama” servisi PlayStation Now’?n Avrupa’da yay?nlanaca??n? bilmek güzel.

?lk olarak ?ngiltere’de ba?layacak olan beta testlerinin ard?ndan, servisin 2015 y?l? içerisinde Shengen vizesi almas? bekleniyor. Öte yandan, PlayStation TV de Avrupa’da 3 oyunla birlikte 14 Kas?m’da 99 Euro fiyatla sat??a sunulacak:


0 Yorumlar