Ak?am gazetesinin haberine göre, k?sa mesaj (SMS) yoluyla yap?lan doland?r?c?l?klar?n say?s? giderek artarken, özellikle polise ait 155 numaras? kullan?larak at?lan yan?lt?c? mesajlar?n önlenmesi için çal??ma ba?lat?ld?. Yurtd??? kaynakl? bir yaz?l?mla, polis ad?na ya da tuzak kurulmak istenen ki?inin numaras? kullan?larak SMS’ler at?ld??? saptand?. Bilgi Teknolojileri Kurumu da (BTK) operatörlerin, gönderilen mesaj?n gerçekten o kullan?c?ya ait olup olmad???n? tespit etmesini ve bu mesajlar?n önlenmesini istedi.


0 Yorumlar