src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/chrome_os.jpg” alt=”chrome_os” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4912″ />

Geçti?imiz sana Google taraf?ndan geli?tirilen Chrome OS i?letim sistemi dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve PC’lerde kullan?l?yor. Ülkemizde yok denecek kadar az say?da olsalar da bu i?letim sistemi ?imdiden Amerika’y? fethetmeye ba?lad?. Son zamanlarda sat?lan masaüstü bilgisayarlar?n yüzde 20’lik pay?n?n Chrome OS’a ait olmas? di?er firmalar? da endi?e içine soktu. Her yapt??? i?te ba?ar?l? olmay? ba?aran Google bu sefer de Microsoft’un i?lerini bozacak gibi gözüküyor.

2012’de sat??lar? neredeyse yok denecek kadar az olan Chromebook’lar?n 2013 boyunca bu kadar ba?ar?l? bir büyüme göstermesi, rakiplerini de rahats?z ediyor. Acer, Asus, Dell, HP ve Google taraf?ndan üretilen yeni Chromebook’lar, internet odakl?, dü?ük maliyetli ve üretkenli?i artt?ran cihazlar olarak tan?mlan?yor.

Chromebook’lar?n bu h?zl? yükseli?ini de rakiplerinden sat?? çalarak ba?ard??? dikkatlerden kaçm?yor. 2013 boyunca Windows notebook’lar?n sat???nda dü?ü? gözleniyor. Ayn? ?ekilde Apple dizüstü bilgisayarlar?n ve tabletlerin sat???nda da dü?ü? oldu?u gözden kaçm?yor. Bu pazar pay?n?n ise çok daha çekici bir alternatif olarak görünen Chromebook’a gitti?i dü?ünülüyor. Chromebook’un ABD’deki bu ba?ar?s?n? 2014’te tüm dünyaya ta??mas? bekleniyor.


0 Yorumlar