src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/motorola_watch.jpg” alt=”motorola_watch” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4916″ />

K?vr?labilir ekran teknolojisi bu aralar firmalar taraf?ndan fazlas?yla de?er görüyor. En son LG k?vr?labilir ekrana sahip olan televizyonunu tan?t?rken k?vr?labilir ekranl? ak?ll? telefonlar?n sat??a sunulmas?na da pek fazla bir zaman kalmad?. Ancak bunlar?n yan? s?ra Motorola’n?n çok farkl? ve mant?kl? bir fikri var: k?vr?labilir kol saati. Böylelikle ak?ll? saat kolun hareketlerini hiçbir ?ekilde engellemeyecek.

Son olarak boyna dövme ?eklinde yap?lan bir teknolojiyle telefonlarla ileti?im konusunda yeni bir dönemin kap?lar?n? aralayan Motorola, ?imdi de son günlerde çok revaçta olan esnek ekran teknolojisi üzerine yeni bir patent ald?. Ancak bu patent, pek ço?umuzun gözümüzü çevirdi?imiz cep telefonlar?na de?il, farkl? bir cihaza ait…

19 Haziran 2012 tarihinde al?nd??? yeni ortaya ç?kan bu patentte Motorola’n?n esnek ekranl? telefonlardan ziyade k?vr?labilir ekran? kullanacak ak?ll? kol saatlerinde bu teknolojiden faydalanmas? bekleniyor.

Patentte dikkat çeken en önemli özellik ise hem ekran?n hem de kay???n ayn? anda esneyebilmesi. Bu da kol saatinin bile?e tam olarak oturmas? anlam?na geliyor.

Asl?nda Motorola’n?n bu patenti, kula?a son derece mant?kl? geliyor. Bizce de, k?vr?labilen bir ekran, saatlerde, cep telefonlar?na oranla çok daha kullan??l? olabilir…


0 Yorumlar