src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/chrome.jpg” alt=”chrome” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5172″ />

Google Chrome, ?u anda dünyada en çok kullan?lan ikinci web taray?c?s?. Birinci s?rada Internet Explorer yer al?rken üçüncü s?rada da Mozilla Firefox yer al?yor. Ancak Google Chrome’un gün geçtikçe kullan?c?lar?n? kaybetti?ini rahatl?kla söyleyebiliriz. Olumsuz geli?meler devam ederken bunlar?n aras?na bir yenisi daha eklendi. Siz Google Chrome’da sörf yaparken sesleriniz ba?ka ki?iler taraf?ndan ele geçirilebilir.

Gizmodo’nun haberine göre yaz?l?m geli?tirici olan Tal Ater Chrome’da çok tehlikeli bir aç?k buldu. Zararl? sitelerin kullan?c?lar?n mikrofonlar?n? Chroma’daki aç?k nedeniyle aktive edebildi?ine dikkat çeken Ater, bu sayede siz bu zararl? siteyi Chrome üzerinden kapatsan?z bile ses kayd?n?z?n hala tutuldu?unu ve kimli?i belirsiz sunuculara bu kay?tlar?n gönderilebilece?ini dile getirdi.

Örne?in kullan?c? sesli komutlarla çal??an bir siteye girdi?inde bu sitedeki i?lemleri herhangi bir fare kullan?m? olmaks?z?n sesli komutlarla halledebiliyor; ancak siz sayfay? kapatsan?z bile kapatt???n?z o sayfa sizi dinlemeye devam ediyor. Google Chrome’daki bir aç?k nedeniyle ortaya ç?kan sorun da tam bu noktada meydana geliyor.

Di?er bir deyi?le Google söz konusu aç??? kapatmad??? taktirde mikrofonu aç?k olan kullan?c?lar?n ses kay?tlar?n?n üçüncü ki?ilerce hem de bilgisayar kullan?lmad??? anlarda bile dinlenebilmesi mümkün görünüyor.


0 Yorumlar