tablet

Piyasada ?u anda 3 tane mobil i?letim sistemi yer al?yor en çok kullan?lan: Android, iOS ve Windows Phone. Bunlar?n hepsi birçok say?da tablette kullan?l?rken üçünün aras?nda tercih yapmak zor bir karar olabilir. E?er ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda hangi sistemi tercih edece?inize karar verdiyseniz sonras?nda tableti de seçmeniz gerekiyor. Biz de sizler için her i?letim sisteminin en iyi tabletlerini listeledik a?a??da.


Apple: iPad mini Retina

Apple’?n mobil platformunun son sürümü iOS 7, tamamen yenilenmi? bir arayüzle geliyor. iOS 7’nin avantajlar? aras?nda müthi? bir performans, kullan?m kolayl??? ve geni? uygulama seçenekleri var. Bununla birlikte iOS hala son derece k?s?tlay?c? bir yap?ya sahip. iPhone, iPad ve iPod touch gibi Apple cihazlar?n?n önemli bir ba?ka avantaj?, birbirleriyle uyum halinde çal??abilmeleri.

Apple’?n en iyi cihazlar? aras?nda ise iPad mini öne ç?k?yor. Büyüleyici bir ekran ve iyi tutu?uyla tablet, bizi ikna etmeyi ba?ard?.

Google Android: Ücretsiz ve esnek

Google’?n i?letim sistemi tablet piyasas?nda çok yayg?n olarak kullan?l?yor. Say?s?z tablet, en esnek i?letim sistemi diyebilece?imiz Android’den faydalan?yor. Widget’lar, duvar ka??tlar?, custom ROM’lar ve çok daha fazlas?: Cihaz?n?z? nas?l ki?iselle?tirece?iniz tamamen size kalm??.

Android’li tabletlerde en iyisi ise ?u an Nexus 7 (2). Testimizde ta??nabilirlik alan?nda kendini kan?tlayan tablet, harika ekran?yla da sizi etkilemeyi ba?ar?yor. Di?er teknik özellikleri rakipleri kar??s?nda biraz geride kalsa da uygun fiyat?yla kaçmayacak bir seçenek.

Windows 8: Tan?d?k ve uyumlu

Windows 8’in dokunmatik Metro arayüzü, ba?lant?lar? önümüze kutucuklar halinde sunuyor. Bu arayüzü kullanmak çok kolay. Baz? Windows 8’li laptop’lar, tablete dönü?ebiliyor. Windows’un dezavantaj? ise uygulama ma?azas?n?n hala iOS ve Android’in çok gerisinde olmas?. Surface 2 gibi Windows RT’li cihazlar, x86 uygulamalar?n? (geleneksel Windows programlar?n?) desteklemiyor.

Asus Transformer Book TX300, tablete dönü?ebilen güçlü bir laptop arayanlar için iyi bir seçenek. Kaliteli, alüminyum kasas?yla dikkat çeken cihaz, Core i7 i?lemciye sahip. Ancak daha küçük ve tablet i?levleriyle öne ç?kan bir cihaz ar?yorsan?z, Acer Iconia W3-810’a göz atabilirsiniz. Iconia W3-810, göze çarpan büyük bir özelli?e sahip olmasa da önemli bir zaaf? da yok ve iyi bir pil ömrü sunuyor.


0 Yorumlar