src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/klavye.jpg” alt=”klavye” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4756″ />

?u an sadece okullarda zorunlu olarak kulland?r?lan F klavyeler art?k tüm kamu kurulu?lar?nda kullan?ma sunulacak. Devletin yeni ald??? kararla birlikte Türkçe’nin yaz?m? daha kolay olan F ba?lang?çl? klavyeler tüm devlet memurlar?na kulland?r?lacak; bunun yan? s?ra di?er kurumlar?n ve özel sektörlerin de bu klavyeleri kullanmas? için bir te?vik kampanyas? ba?lat?lacak. 2017 sonuna kadar kesin sürecek olan kampanyan?n bakal?m getirileri ne olacak.

Kamu kurum ve kurulu?lar?nca al?m süreci ba?lat?lm?? olanlar d???nda temin edilecek tüm bilgisayarlar?n F klavyeli olmas? ve halen kullan?mda olanlar?n da 2017 y?l? sonuna kadar F klavyeye dönü?türülmesi sa?lanacak.

F klavye kullan?m?na ili?kin Ba?bakanl?k genelgesi Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e girdi.

Türkiye’de bilgisayar ve internet kullan?m?nda son y?llarda önemli art?? kaydedildi?i belirtilen genelgede, klavyeyi etkin kullanma ve h?zl? yazma becerisinin, bilgi toplumuna dönü?üm sürecinde bilgi üreten bireylerin geli?imine katk? sa?layan unsurlardan biri oldu?u kaydedildi.

Günümüzde birçok ülke taraf?ndan kendi dillerinin özelliklerine uygun çe?itli harf ve sembol yerle?im düzenine sahip klavyeler geli?tirildi?i, Türkiye’de de Milli E?itim Bakanl??? öncülü?ünde ba?lat?lan çal??malar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun, h?zl? yazmaya elveri?li bir tasar?ma sahip bulunan F klavye düzeni olu?turuldu?u ifade edilen genelgede, ?unlar belirtildi:

”Yaz?m kolayl??? ve verimlili?i bak?m?ndan F klavyenin getirdi?i avantajlardan yararlan?lmas? ve ülkemizde F klavye kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas? amac?yla, tüm kamu kurum ve kurulu?lar?nda, Türk Standardlar? Enstitüsü (TSE) taraf?ndan haz?rlanan TS 2117 ‘Alfasay?sal Türkçe Klavyelerin Temel Yerle?im Düzeni’ standard?na uygun F klavyeye kademeli olarak geçi? sa?lanacakt?r.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kurulu?lar?nca genelgenin yay?m?ndan itibaren, al?m süreci ba?lat?lm?? olanlar d???nda temin edilecek tüm bilgisayarlar?n F klavyeli olmas? ve halen kullan?mda olanlar?n da 2017 y?l? sonuna kadar F klavyeye dönü?türülmesi sa?lanacakt?r.

Kamu kurum ve kurulu?lar?nda F klavyeye geçi? sürecinde en önemli husus olan kamu personeline verilecek e?itime ait içerik Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan geli?tirilecek. Bu e?itimin sa?lanmas?nda uzaktan e?itim öncelikli olacak. Bu kapsamda kurulacak www.fklavye.gov.tr internet sitesinde e?itim içeri?i kullan?ma sunulacak.

E?itimin al?nmas?, de?erlendirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda kamu kurum ve kurulu?lar?na gerekli yönlendirme Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan yap?lacak. Vatanda?a do?rudan hizmet sunan veya i? sürecinde yo?un klavye kullanan personelin e?itimi öncelikli olarak tamamlanacak.

Kamu kurum ve kurulu?lar?nda F klavye e?itiminin planlanmas?, uygulanmas?, takibi ve raporlanmas? konusunda sorumlu olacak birimler tespit edilerek, Milli E?itim Bakanl???na bildirilecek. Kamu kurum ve kurulu?lar? F klavyeye geçi? planlar?n?; kurumsal i?leyi?i aksatmayacak ?ekilde ve personelinin F klavye e?itim takvimini dikkate alarak kendileri olu?turacak.”

Genelgede, bilgisayar kullan?m?n?n yo?un oldu?u özel sektöre ait internet salonu gibi kamuya aç?k alanlarda ve özel sektör kurulu?lar?nda F klavyenin te?vik edilerek yayg?nla?t?r?lmas?n?n sa?lanaca?? kaydedildi.


0 Yorumlar