• Türkiye 5. sırada ama…

    Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu...

  • Siber Güvenlik Kurulu

    Kkamu kurulu?lar?na ve devlete yap?lan siber sald?r?lar?n ard?ndan al?nan önlemler art?r?l?yor. TSE, Türkiye Standartlar? Enstitüsü siber sald?r?larla ba?a ç?kmak için bir kurul kuruyor ve bu...