StatCounter taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre Chrom’un pay? May?s ay?nda yüzde 32.76’ya yükseldi. ?nternet Explorer ise yüzde 31.94’te kald?. Birkaç y?l öncesine kadar internet dünyas?n?n en çok kullan?lan isimlerinden biri olan Firefox ise yüzde 25.47’lik oran? görebildi. Safari ve Opera ise s?ras?yla yüzde 7 ve yüzde 2’lik paylar ald?.

Kullan?ma sunuldu?undan bu yana IE’yi ilk kez geçmeyi ba?aran Chrome kullan?c?lardan da tam not al?yor.


0 Yorumlar