src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/chromebook-300×234.jpg” alt=”” title=”chromebook” width=”300″ height=”234″ class=”alignnone size-medium wp-image-2507″ />

Dünyan?n en büyük iki sosyal firmas?ndan biri olan Google k?sa bir süre önce diz üstü bilgisayarlar üretmeye ba?lam??t?. Chromebook adl? bu serileri güvenlik sistemiyle öven Google bunu kan?tlamak için geçti?imiz hafta bir yar??ma düzenleyece?ini, kat?lmak isteyen üst düzey hackerlara i?letim sisteminde aç?k bulmalar? için ?ans tan?yacaklar?n? aç?klam??t?. Bu etkinlik geçti?imiz gün düzenlendi ve hiçbir kod aç??? ortaya ç?kar?labilmi? de?il. Güvenli?ini bu etkinlik ile kan?tlayan Google ChromeBook yak?n zamanda büyük ba?ar?lar yakalayacak gibi gözüküyor.

Google, Chrome OS’ta aç?k bulan hackerlar?n toplam?na 3.1 milyon dolar ödül da??taca??n? aç?klam??t?. En ufak bir kod aç???nda bile 150 bin dolar ödül verilecekti. Bu yar??maya birçok hacker kat?ld? ama hiçbiri hiçbir kod aç??? yakalayabilmi? de?il. Samsung 550’ye kurulan Chrome OS’ta denenen yar??ma sonucu ChromeBook kendini bir kez daha kan?tlarken yak?nda Chromebook Pixel ad?yla tüm dünyada yava? yava? sat??a sunulaca??n? belirtelim. Henüz ülkemiz için resmi bir aç?klama gelmi? de?il, cihaz?n dünya lansman?n?n da yap?lmas?na küçük bir dönem daha var.


0 Yorumlar