Ana sayfa » Etiket arşivi » chromebook

\ \

En güvenlisi ChromeBook

Dünyan?n en büyük iki sosyal firmas?ndan biri olan Google k?sa bir süre önce diz üstü bilgisayarlar üretmeye ba?lam??t?. Chromebook adl? bu serileri güvenlik sistemiyle öven Google bunu kan?tlamak için geçti?imiz hafta bir yar??ma düzenleyece?ini, kat?lmak isteyen üst düzey hackerlara i?letim sisteminde aç?k bulmalar? için ?ans tan?yacaklar?n? aç?klam??t?. Bu etkinlik geçti?imiz gün düzenlendi ve hiçbir kod […]

\ \ \ \

Acer C7 Chromebook özellikleri

Mobil sektörde liderli?i eline almay? ba?aran Samsung’un laptop piyasas?nda da ayn? konumda oldu?unu söyleyebiliriz. Geçti?imiz aylarda Chromebook serisini ilk kez bizlere sunan ?irketi takip eden bir di?er firma da Acer oldu. En eski laptop üreticileri aras?nda bulunan Acer, kendilerinin ilk Chromebook’unu bizlere tan?tt?. Acer C7 Chromebook, tasar?m olarak Samsung Chromebook ile benzerlikler ta??sa da teknik […]