erdogan

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, geride b?rakt???m?z ak?am Ankara’da düzenlenen Türk Telekom’un kurulu? y?l dönümü etkinli?ine kat?l?m gösterdi. Türk Telekom bu sene kurulu?unun 175. y?l dönümünü kutlarken kat?lanlar aras?nda Erdo?an’?n e?i Emine Erdo?an da bulunuyordu. Recep Tayyip Erdo?an, etkinli?e kat?lmadan önce 4G konusunda birkaç briefing ald???n? ve 4G’ye geçmeye s?cak bakmad???n? dile getirirken, bunun yerine 3G’de iki sene daha kadar bekleyip ard?ndan direkt 5G’ye geçebileceklerini ifade etti. K?sacas? 4G’yi bir türlü kullanamam?? olan ülkemiz 5G’ye direkt geçi? yapma ?ans?na sahip.

Erdo?an’dan rekabeti art?r?n mesaj?
Turgut Özal’?n Türkiye’deki telekomünikasyon sektörünün geli?imi için önemli bir isim oldu?unu belirten Erdo?an, telefonla ileti?imin imtiyaz halinden ç?kmas?n?n Özal döneminde oldu?unu söyledi.

2023 hedefleri için de Türk Telekom’un önemli bir destekçi olaca??n? öngördü?ünü kaydeden Erdo?an, “Teknoloji geli?tirme konusunda Türk Telekom’un çok daha önde olaca??na inan?yoruz. Bu ara rekabet halinde oldu?u ?irketten geri dü?me hali var. Rekabeti art?r?n” dedi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Ba?kan? ne dedi?

Türk Telekom Yönetim Kurulu Ba?kan? Mohammed Hariri da, gecenin ba??nda yapt??? k?sa konu?mada Cumhurba?kan? Erdo?an’a desteklerinden dolay? te?ekkür ederken; Türkiye’ye yat?r?m yapmay? Hariri ailesi olarak önemsediklerini söyledi. Türk Telekom CEO’su Rami Aslan ise bugüne kadar yapt?klar? yat?r?mlar? anlatarak, “Yat?r?ma ayr?lan kaynakla 6 bin 500 okul in?a edilebilir, 16 bin kilometre yol yap?labilir, 3 Bo?aziçi Köprüsü in?a edilebilirdi” dedi.

4G hizmetleri için Türk Telekom’un altyap?s?n?n kullan?laca??n? kaydeden Aslan, “4G hizmetleri için de haz?r?z. Ülkeye en güçlü en kaliteli 4G’yi getirme sözü veriyoruz. 4G’de ne kadar haz?r oldu?umuzu konu?uyoruz günlerdir. Buna bir gösterge olarak GSM ?irketimiz Avea Türkiye’de h?z rekorunu k?rd?. Önümüzdeki y?llarda daha da h?zlanarak sözümüzü tutaca??z. 5G teknolojisi için de ?imdiden çal??maya ba?lad?k. Türk Telekom 2023 hedeflerinin en büyük destekçisidir” diye konu?tu. Aslan yeni bir kampanyaya da ba?lad?klar?n? aç?klayarak, “Daha önce hiç internet kullanmayanlara, 2 y?l süreyle bedava internet verece?iz. Amac?m?z say?sal farkl?l??? ortadan kald?rmak” dedi.

Bakal?m 4G ihalesinin konu?uldu?u günümüzde, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n bu ç?k???, 4G ihalesini etkileyecek mi merak ediyoruz.


0 Yorumlar