ABD’de evsizlere i? bulma amac?yla düzenlenen kampanya bir hayli ilgi görüyor.

Pazarlama firmas? Bogle Hegarty’nin düzenledi?i kampanya, evsizleri birer WiFi hotspot noktas?na dönü?türüyor. Bu sayede insanlar eyaletin her yerinde ?nternete girme imkan? bulurken evsizlere de para kazand?rma f?rsat? sunuyor.

Homeless Hotspot ad?n? ta??yan kampanyan?n Teksas’?n di?er bölgelerinde de uygulanacak. Kampanyaya yöneltilen en büyük ele?tiri ise paras?z ve çaresiz insanlar?n böyle bir uygulama için kullan?lmalar?.


0 Yorumlar