src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/facebook2.jpg” alt=”facebook” width=”450″ height=”344″ class=”alignnone size-full wp-image-5681″ />

Dünyan?n en büyük sosyal payla??m a?? olan Facebook, her dönem yeni bir yaz?l?m ve web sitesini bünyesine katarak büyümesini sürdürüyor. Yak?n zamanda WhatsApp’i 19 milyar dolar kar??l???nda sat?n alm?? olan Zuckerberg, bunla birlikte borsada ya?anan kötü günlerin de sonunu getirmi?ti. 2014’ün ilk çeyre?inde gelen bu yat?r?m kâr oran?n? çok fazla dü?ürmesine ra?men yine de zarara u?ratmad?.

Popüler sosyal medya platformu Facebook her geçen gün büyümeye devam ediyor. Geçti?imiz aylarda WhatsApp’i sat?n alan firma h?z?n? alamam?? ve sanal gerçekçilik teknolojisi Oculus Rift’i de bünyesine katm??t?. Peki, Facebook için alt?n y?l? olarak nitelendirebilece?imiz 2014 y?l?nda firma ne kadar kazanç elde etti dersiniz?

Facebook bugün bunun cevab?n? vermek için 2014 y?l?n?n ilk çeyre?ine ait gelir tablolar?n? aç?klad?. Facebook’un geçti?imiz y?la göre çok iyi bir finansal süreç ya?ad???n? aç?klanan raporlara göre rahatl?kla söyleyebiliriz. Galiba sat?n al?mlar Facebook’a yarad?.
Gelirler: 2.5 Milyar Dolar (analistler 23.6 Milyar Dolar olmas?n? bekliyordu).
Hisse ba??na kazanç: 0,34 $ (analistler 0,24 $ olmas?n? bekliyordu).
Reklam geliri: 2.27 Milyar Dolar.
Mobil reklam geliri: 2013 y?l?nda %30 iken 2014 y?l?nda %59 oldu
Ödemeler geliri: 237 Milyon Dolar oldu.
Nakit: 3 Milyar Dolar oldu – WhatsApp ve Oculus gibi yeni sat?n almalar, bilançoda henüz zarar olarak görünüyor.

Aç?klanan raporlara genel olarak bakacak olursak Facebook gelirinin önemli bir bölümünü site ve mobil reklamlardan elde ediyor. Geçti?imiz y?l borsada s?k?nt?l? dönemler geçiren Facebook’un bu y?l içerisinde sat?n al?m i?lemlerinin meyvesini yiyece?ini ve hisselerinin yükselece?ini tahmin ediyoruz.


0 Yorumlar