twitter

Bundan bir ay önce Twitter ülkemizde yasakl? haldeydi, eri?imi gizli DNS adresleri üzerinden yapabiliyorduk. Bir süre sonra bu yasak ortadan kalkarken hemen ard?ndan Twitter yetkilileri özel bir görü?me için Ankara’ya geldiler. Gelen bilgilere göre Cumhurba?kan? Abdullah Gül, daha önce de oldu?u gibi bu yetkilileri Türkiye’de bir ofis açma konusunda ikna etmeye çal??m??. Peki iki kere böyle bir teklif gelmesine ra?men Twitter Türkiye ofisi neden halen aç?lm?yor?

TWITTER ?Ç?N B?R ?LK

Yap?lan kritik toplant?dan ç?kan ilk notlar bu yöndeyken Türkiye ise ofis konusunda ?srar?n? sürdürmeye devam ediyor. Hükümet Twitter’?n Türkiye’de ofis açmamas? halinde bir ilki uygulamaya haz?rlan?yor. Twitter’a reklam veren ?irketlerin KDV’si yüzde 18 yerine yüzde 36 üzerinden hesaplanacak. Böylelikle Twitter’dan tahsil edilemeyen vergi de reklam veren ?irketlerden kesilmi? olacak.

Peki onca ça?r? ve gözda??na ra?men Twitter Türkiye’de ofis açmamak için neden direniyor? ??te Twitterla ilgili bu soruya cevap olu?turacak ve bu zamana kadar pek dillendirilmeyen baz? çarp?c? detaylar…


13 ÜLKEDE TOPLAM 26 OF?S

Dünyan?n Çin hariç internet eri?iminin sa?lanabildi?i hemen hemen her ülkesinde toplam 250 milyon aktif kullan?c? ile faaliyet gösteren Twitter’?n sadece ama sadece 13 ülkede ofisi bulunuyor. Twitter hesaplar?n?n yüzde 77’sinin ABD d???nda olmas?na ra?men ofislerin 1’i merkez olmak üzere 11 Amerika’da bulunuyor.

Di?er ofisler ise ço?u Avrupa’da olmak üzere s?ras?yla Hollanda (Amsterdam), Almanya (Berlin), ?rlanda (Dublin), ?ngiltere (Londra), Fransa ( Paris), ?spanya (Madrid), Brezilya (Rio de Janeiro – São Paulo), Singapur, Avustralya (Sidney), Güney Kore (Seul), Japonya (Tokyo) ve Kanada’da(Toronto, Vancouver) yer al?yor.


TÜRK?YE’DEK? KULLANICININ YARISI KADAR NÜFUSA OF?S!

Türkiye’de ofis açmamak için k?l? k?rk yaran Twitter’?n Türkiye’de ise 12 milyon aktif kullan?c?s? bulunuyor. Böylesine ciddi bir kullan?c? kitlesine sahip oldu?u ülkeye ofis açmayan Twitter’?n ofis açt??? ülkelere bak?ld???nda çok çarp?c? bir tablo ortaya ç?k?yor. Ortado?u ve Afrika’da tek bir ofisi dahi bulunmayan Twitter’?n öte taraftan açt??? ofislerinin bulundu?u birçok ülkenin ”nüfusu” Türkiye’deki kullan?c? say?s?n?n neredeyse yar?s?na bile denk gelmiyor. (Singapur: 5 milyon 312 bin, ?rlanda: 5 milyon 589 bin)


AYLIK ORTALAMA 15 B?N DOLAR MAA? + ÖDÜL

Günde ortalama 500 milyon mesaj?n at?ld??? dev platformun dünya genelindeki 26 ofisinde toplam 2 bin 700 personeli bulunuyor. Personellerin yüzde 50’sinin mühendis kadrosundan olu?tu?u ofislerde ortalama 50 ile 100 aras?nda ki?i istihdam ediliyor. Twitter yönetimi personeline maa? noktas?nda da çok cömert davran?yor. Mühendislerine ortalama ayl?k 15 bin dolar maa? veren kurum ek ödeme ve ödüllerle bu paray? 30 bin dolara kadar ç?kartabiliyor.


GEL?R?N?N 10’DA 1′? TÜRK?YE’DEN

Ofisi bulunmad??? halde 5 y?ld?r faaliyet gösteren ve kullan?c? say?s?n?n her geçen gün artt?ran Twitter, Türkiye’den çok ciddi bir reklam geliri de elde ediyor. 2013 y?l?nda 400 milyon dolar?n üzerinde ciro yapan ?irketin bu kazanc?n?n 35 milyon dolar? yani neredeyse 10/1’i Türkiye’ye ait. 2014 için 600 milyon dolara yak?n bir ciro bekleyen ?irketinTürkiye’den elde etti?i gelirin de 50 milyon dolara yakla?mas? bekliyor. Bu da ortalama net kar olarak 100 milyon TL kazanç anlam?na geliyor.


OF?S AÇILIRSA YILLIK 20 M?LYON TL VERG? ALINACAK

12 milyon kullan?c? say?s? ve ayl?k ortalama 100 milyon TL’lik karl? bir pastadan hiçbir ?ekilde fedakarl?k etmek istemeyen Twitter’?n Türkiye’de ofis açmas? halinde ise kazanc?n?n yüzde 20’si kurumlar vergisi ad? alt?nda kesintiye u?rayacak. Bu da 100 milyon TL’de 20 milyon TL’nin devletin kasas?na girece?i anlam?na geliyor. Bunun yan? s?ra gider tablosuna aç?lacak ofisin maliyeti ve ortalama 50 ile 100 personelin maa?? da eklenecek. Tüm bu maliyetler göz önünde bulunduruldu?unda Twitter’?n Türkiye’den elde etti?i y?ll?k kazanc? neredeyse yar? yar?ya azalm?? olacak.


KÖKTEN ÇÖZECEK FORMÜL GEL??T?R?L?YOR

Twitter’n vergilendirilmesi için Türkiye’de ofis açmas? gerekti?ini söyleyen Gelir ?daresi Ba?kanl???’ndan üst düzey bir isim, Twitter noktas?nda ?irketin Amerika men?eli oldu?u için kurumlar aç?s?ndan ülkeler aras?nda yap?lan ikili anla?malara bak?lmas? gerekti?ini ifade ederek, “internet üzerinden vergilendirme tüm dünyada bir problem. Sadece Türkiye’ye özgü bir sorun de?il. Bu yönde internet üzerinden elde edilen gelirlerin nas?l vergilendirilece?ine dair bir tart??ma ve çal??ma sürüyor. ?n?allah en k?sa zamanda bu sorunu kökten çözecek formül geli?tirilecek.” diye konu?tu.


0 Yorumlar