src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”413″ height=”310″ class=”alignnone size-full wp-image-4182″ />

Dünyan?n en büyük sosyal payla??m platformu olan Facebook’a bir yeni de?i?iklik daha geliyor. Son zamanlarda çok iyi yenilikler getirerek kullan?c?lar?n be?enisini daha çok toplayan Facebook bu sefer kötü bir haber veriyor. Gelen bilgilere göre her zaman tart??ma konusu olan Facebook gizlilik ve güvenlik ayarlar? daha da serbest bir hale getirilecek ve art?k herkes aramak istedi?i ?eyi bulabilecek. Yani engellemek haricinde herkese görünebilir olacaks?n?z.

Dün yap?lan resmi aç?klamaya göre art?k Facebook içerisinde gizli kalmak mümkün de?il. Site içi arama sonuçlar?nda görüntülenmeyi engelleyen “Facebook’ta beni kimler arayabilir?” seçene?i kald?r?l?yor. Art?k sosyal a?da yer alan her kullan?c?, sosyal a? içinden yap?lan aramalarda bulunabilir durumda olacak.

Geçti?imiz Ocak ay?nda ilk kez duyurulan düzenleme a??r bir süreçte uygulamaya konulmu?tu. Önüzdeki bir kaç hafta içerisinde sürecin tamamlanaca?? belirtiliyor.

Mashable sitesinin haberine göre, bir ki?i taraf?ndan bloklananlar dahil tüm Facebook kullan?c?lar?, site içerisinde yer alanGraph Search özelli?i ile a?daki tüm kullan?c?lar? aray?p bulabilecek. Buna ra?men, kullan?c?lar?n profillerinde payla?t?klar? içerikler arama sonuçlar?nda kendilerini bulan kullan?c?lar taraf?ndan görüntülenemeyecek.

Bu noktada yap?lan payla??m?n ne ?ekilde s?n?rland??? öne ç?k?yor. “Herkes” taraf?ndan görünebilir seçene?i ile yap?lan payla??mlar, Graph Search arac?l??? ile bu payla??mlar? yapan ki?ilerin profillerine ula?an di?er kullan?c?lar taraf?ndan görülebilirken, “Arkada?lar” ya da “Sadece Ben” seçenekler ile yap?lan payla??mlar görülemeyecek.

Herkese aç?k olarak yap?lan önceki payla??mlar? s?n?rland?rabilmek için “Ayarlar” bölümünde yer alan “Gizlilik” ba?l??? alt?ndaki “Zaman Tünelindeki Eski Gönderileri S?n?rla” seçene?ini kullanabilirsiniz.


0 Yorumlar