src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/windows_8_xbox_one.jpg” alt=”windows_8_xbox_one” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-4185″ />

Yak?n zamanda sat??a sunulacak olan Xbox One için Microsoft’tan iyi haberler gelmeye sonunda ba?land?. ?lk yay?mland???nda fazla ele?tiri alan ve Sony’nin Playstation 4’üne ba? kald?ramayacak olarak gösterilen Xbox One art?k daha fazla dikkat çekiyor, ancak yine de PS4’ün daha büyük bir kitleye sahip oldu?unu söylemeliyiz. Microsoft geli?tiricileri Xbox One ile Windows 8’in ortak bir ?ekilde kullan?labilece?i hakk?nda aç?klamalarda bulundu.

Konsollar, oyunlar?n ba?lang?c?ndan beri yer alsa da PC’ler her zaman oyun konusunda ön planda yer alm??t?r. Ne var ki PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde PC ile konsol aras?ndaki fark aç?lm??, birçok oyuncu konsolu tercih etti?i için baz? büyük oyunlar konsola özel olarak piyasaya sürülmü?tü.

Konsola özel olmayan oyunlar?n baz?lar?n?n da PC’de kalitesiz olarak ç?kmas? da PC oyunculu?unu azaltan etiklerden biriydi (konsollar?n grafik olarak dü?tü?ü ?u günlerde tam tersini söylemek de mümkün). Konsolda online oyunculuk epey geli?mi?ken PC ile halen bir uyum içerisinde olmamas? en büyük sorunlardan biri diyebiliriz.

Microsoft, daha önce Games for Windows ad? alt?nda Vista ile Xbox 360′? birbirine ba?lamak istemi?se de ba?ar?z olmu?tu. Görünü?e göre Microsoft’un bu hayali devam ediyor. Microsoft yetkilisi Phil Spencer, bu konuda bilgi s?zd?rmamam gerekiyor dese de olas? birle?menin sinyallerini verdi.

Ortaya ç?kan bilgiler ve Spencer’?n i?aret etti?i konu, Xbox One ile Windows 8’in ortak çal??abilece?i yönünde. Yani iki platformda da ortak oyun oynamak mümkün olabilecek. Zaten Microsoft, Achievement sistemini (oyunlardan puan kazanma) tüm cihazlar?na uyarlam??t? (PC, Xbox, Windows Phone). ?imdi s?ra oyunlarda gibi gözüküyor.

Yine de burada ayr? bir parantez açmak gerekiyor. Heyecanland?ran bir konu olsa da büyük oyunlar?n bu sistemin içerisinde yer almayaca??, daha çok arcade denilen oyunlar?n ortak oynanabilece?i söyleniyor. Bu yüzden resmi aç?klama gelmeden net bir ?ey söylemek imkans?z. Anca Microsoft’un Xbox markas?n? genel e?lence markas?na dönü?türmesinden dolay? Windows 8’lerde daha fazla uyum beklendi?i de bir gerçek. One ile neden böyle bir sürpriz yap?lmas?n.


0 Yorumlar