src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook_okey.jpg” alt=”” title=”facebook_okey” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1737″ />

Son zamanlarda, hatta son aylarda Facebook’ta sadece bir mesaj popüler olmu?tu. ?lk olarak yabanc? ülkelerde ba?layan furya ard?ndan çevirlerek ülkemize de s?çrad?. Duvar mesajlar?ndan yazd?klar?n?n kendilerine ait olmad???n? belirten kullan?c?lara cevap ise fazla gecikmeden Facebook taraf?ndan geldi.

Facebook yetkilileri yapt?klar? aç?klamada kurallar? tekrar hat?rlatt?. Kay?t olurken bulunan sözle?mede yazd??? gibi her kullan?c?n?n kendi yazd???ndan sorumlu oldu?unu, cezas?n? kendilerinin çekece?ini belirten yetkililer son olarak da bu kural?n hiçbir zaman de?i?meyece?ini sözlerine eklediler. Demek ki bir siteye kay?t olmadan öcne yapmam?z gerekenler aras?dna kullan?c? sözle?mesini okumak bulunuyor.


0 Yorumlar