src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook_android.jpg” alt=”” title=”facebook_android” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1740″ />

Facebook’un merkez binas?nda bugünlerde ?a??rtan ?eyler ya?an?yor. Facebook yönetimi çal??anlar?n Apple telefonlar? b?rak?p Android telefon almalar?n? öneriyor. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Facebook sözcüsü, dünyadaki Android telefon kullan?m?n?n fark?nda olduklar?n? ve önlem almalar? gerekti?ini belirtti.

Görünü?e göre bu yol i?e yarad?. Çünkü o pankart duvara as?ld???nda beri ?irket içinde çal??an dört bin ki?i ayr? bir bug? yönetime bildirdi ve program içerisindeki neredeyse tüm sorunlar çözüme kavu?turuldu. Ne kadar Google yönetimi Facebook’la aras?n? pek iyi tutamasa da Facebook’un daha profesyonel çal??t???n? söyleyebiliriz. Bizi dü?ündüren konu ise Facebook’un Windows Phone 8 için nas?l bir hamlede bulunaca??; bunun için bir aç?klama henüz gelmi? de?il.


0 Yorumlar