facebook

Uzun süredir yeni yat?r?mlar yaparak ?irketin bünyesini güçlendirip de?erini de art?ran Facebook art?k çok büyük bir ad?m atmaya haz?rlan?yor. Whatsapp ve Instagram gibi platformlar? yakla??k 20 milyar dolar harcad?ktan sonra bünyesine katan Facebook, art?k reklam a??n? kurmaya haz?rlan?yor. WhatsApp ve Instagram üzerinden ?u anda neredeyse hiç reklam yapmayan, bunun yerine veritaban? bilgilerini kullanarak daha sa?l?kl? hedefleme yapan Facebook bakal?m bizlere nas?l geli?meler sunacak.

Üç y?ll?k aradan sonra yenilenen bir temayla tekrar hayata dönen F8 zirvesinde, bu y?l yeni ürün ve fikirler yerine geli?tiriciler ve onlar?n sosyal medyaya katk?lar? ön planda olacak. Re/code haberine göre, Facebook devasa kullan?c? kitlesini hedefe odakl? reklamc?l?k için kullan?p, gelirlerini bu yolla art?rmak istiyor.


Gelirin Yar?s?ndan Fazlas? Mobil

Sosyal a??n 2013 son çeyre?inde elde etti?i 1,24 milyar dolarl?k mobil reklam gelirinin toplam gelirin yar?s?ndan fazlas?na denk geldi?ine dikkat çeken blog yaz?s?nda, Facebook’un 30 Nisan’da San Fransisco’da düzenleyece?i F8 konferans?nda kendi mobil reklam a??n? duyuraca?? öngörülüyor. Y?l?n ba??nda deneysel bir reklamc?l?k sürecine giri?en Facebook, bunu “t?pk? bir mobil reklam a?? gibi” ?eklinde tan?mlam??t?. Yetkililer ise konunun F8 öncesi beklenen spekülasyonlardan ibaret oldu?unu iddia ediyor. 30 Nisan’? bekleyip, görece?iz.


0 Yorumlar