src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/Facebook-threadsy-satin-aldi-300×210.jpg” alt=”” title=”Facebook-threadsy-satin-aldi” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-976″ />

Gün geçtikçe pazar pay? kaybeden ve milyar dolarlar zarar eden Facebook, kaybetti?i pazar?n? ba?ka uygulama ve siteleri sat?n alarak geri kazanmay? planl?yor. Geçti?imiz aylarda Instagram’? alan Facebook, ?imdi de Threadsy’yi sat?n ald?. Facebook’un politikas? anla??ld? gibi gözüküyor. Y?lan?n ba??n? küçükken ezmeyi dü?ünen Facebook, Twitter’da bu i?lemi yapmad??? için ba??n? duvarlara vurmu?tu. ?imdi ise kendisine rakip olabilecek kapasitede olan siteleri büyümeden sat?n al?yor.

Threadsy’yi sat?n alan Facebook henüz ne kadar ödedi?ini aç?klamad?. Ayr?ca Facebook’un siteyi kullan?p kullanmayaca?? da henüz netlik kazanm?? de?il. Threadsy ise kullan?c?lara ve ?irketlere sosyal alanda ne kadar popüler olduklar?n? gösteren bir yaz?l?md?. Daha önce böyle bir sitenin yaz?lmamas? Threadsy’yi oldukça ba?ar?l? yapm??t?.


0 Yorumlar