facebook

Dünyan?n mobil cihazlar üzerinde en çok kullan?lmakta olan anl?k mesajla?ma uygulamas? WhatsApp’i daha önce ço?u büyük firman?n sat?n almak istedi?ini biliyoruz. Ancak WhatsApp kurucusu buna hiç yana?mam??t?. Sonunda ise olanlar oldu ve Facebook, WhatsApp’i tam 19 milyar dolar kar??l???nda sat?n ald???n? aç?klad?. Bu dudak uçuklat?c? de?er insan? gerçekten ?a?k?na çeviriyor. Bu arada WhatsApp geli?tiricisinin zaman?nda Facebook’a i? ba?vurusunda bulundu?unu ve bunun kabul edilmedi?ini de dipnot olarak geçelim. Ne kârl? bir reddedi? olmu? oysa ki.

Daha önce de Google’?n sat?n alaca?? konu?ulan WhatsApp, bu sefer resmi olarak Facebook’un bünyesine geçmi? oldu. Mesajla?ma platformlar?na son zamanlarda önem vermeye ba?layan Facebook, WhatsApp hamlesi ile rakiplerinin bir ad?m önüne geçmeyi hedefliyor.

Sat?n al?nma i?lemi do?ruland?

WhatsApp, Facebook’a sat?ld???n? resmi blogu üzerinden de do?rulad?. Sözlerine WhatsApp uygulamas?n?n geli?mesi ve büyümesi için böyle bir hamle yap?ld???n? belirten firma, kullan?c?lara daha iyi hizmet verece?inin de alt?n? çiziyor. Bakal?m bu yat?r?m Facebook’un borsadaki hisselerini olumlu yönde etkileyecek mi?


0 Yorumlar