mobil_internet

?nternet hayat?m?zda gün geçtikçe daha fazla yer almaya ba?larken bu alan? en çok gençlerin kulland???n? biliyoruz. Peki gençler daha çok bilgisayardan m? ba?lan?yor internete yoksa mobil cihazlardan m?? ?u anda laptop ve di?er bilgisayar çe?itleri daha çok kullan?lsa da bu tablo yak?n zamanda de?i?ecek gibi gözüküyor. Zira mobil internet kullan?m? gün geçtikçe artmakta ve yeni neslin de bu yönde oldu?unu i?in içine katarsak gelece?i görmek pek de zor olmaz.

Yap?lan analizler sonucunda ortaya ç?kan tabloya bakt???m?zda, mobil cihazlar?n ve tabletlerin 2012 ve 2013 y?llar? aras?nda kullan?mlar?n?n oldukça artt???n? görüyoruz. Mobil cihazlar?n kullan?m oran? %68’e, tabletlerin ise %23’e yükselmi? durumda. Genel internet kullan?c?lar? ile neredeyse ayn? orana sahip olan gençler internete eri?im için mobil cihazlar? tabletlere nazaran daha çok kullan?yor.

Ki?isel bilgisayarlar zirvede

Ya? aral?klar? göz önünde bulundurulmad??? zaman ki?isel bilgisayarlar üzerinden internete girme oran?n?n %90’dan fazla oldu?u aç?kça görünüyor. Bakal?m önümüzdeki y?llarda bu oranlar ak?ll? telefon ve tabletlerin geli?mesiyle de?i?ecek mi?


0 Yorumlar