mahkeme

Bundan bir saat önce Türkiye, tarihinin en büyük internet yasa??n? uygulamaya ba?lad?. Torba Yasa’n?n uygulanmas?yla birlikte birçok hak kazanan T?B, bunlar? hemen kullanmaktan geri kalmad?. Al?nan kararlar do?rultusunda T?B, kald?r?lmas?n? istedi?i bir içeri?i 4 saat içerisinde kald?rmayan bir internet sitesini kapatma yetkisine sahip ve bu hemen Facebook, Youtube ve Twitter yasaklanarak uyguland?. ?u an bu karar tam anlam?yla al?nm?? de?il ama savc?l??a ula?t??? için uygulamaya koyuldu; i?in üzücü yan? ise onaylanmas?na kesin bir gözle bak?yoruz.

Karar?n gerekçesi
Karar?n gerekçesinde, Savc? Mehmet Selim Kiraz’a yap?lan sald?r?ya ait foto?raflar?n sosyal medyada ve çe?itli haber sitelerinde yay?nlanmas?na de?iniliyor. ?lgili içerik kald?rma talebinin yap?ld??? siteler aras?nda Twitter, YouTube ve Facebook d???nda NTV ve internethaber.com gibi popüler haber siteleri de bulunuyor.

Kapatma karar? nas?l uygulan?yor?

E?er bu videolar YouTube, Facebook ve Twitter’dan 4 saat içerisinde kald?r?lmad??? sürece, engelleme karar? tamamen uygulamaya geçecek. Güncellenen yasa ile beraber, 4 saat içerisinde kald?r?lmayan içerikler için ?nternet Servis Sa?lay?c?lar?’na bildirim gidiyor ve ilgili sitelerin eri?ime engellenmesi gerçekle?tirilebiliyor.

4 saat içinde yan?t verilmezse ne olacak?

Türkiye’de resmi ofisleri bulunmayan Youtube, Twitter ve Facebook’un bu süre içerisinde yan?t vermesinin mümkün olmad??? ortada. Yetkililerden ald???m?z bilgiye göre; sosyal medya devleri, 4 saat içerisinde yan?t veremese de, mahkeme karar?n?n ula?mas?n?n ard?ndan, söz konusu içeriklerin silinece?i ve uygulanan eri?im engellemelerinin de ortadan kalkaca?? belirtiliyor.

Hangi ISS’lar? yasaklad??

Turkcell Superonline ve TTNET’ten hizmet alanlar?n YouTube ve Twitter’a giremedikleri, servis kullan?lam?yor hatalar? ald?klar? gelen bilgiler aras?nda. Dedi?imiz gibi 4 saat içerisinde gerekli istekler yerine getirilmedi mi kapsaml? bir kapatmayla kar?? kar??ya kalaca??z.


0 Yorumlar