facebook_whatsapp

Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz. WhatsApp’a yeni özellikler getiren Facebook ?imdi de tarihi bir karar almak üzere gibi. ?nternete dü?en iddialara göre Facebook, kendi Messenger program?n? WhatsApp ile birle?tirebilir. Bu birle?tirme sonras?nda kullan?c?lar Facebook payla??mlar?n? WhatsApp üzerinden direkt olarak yollayabilecekler.

Payla? tu?unun yan?nda bulunan “WhatsApp’e Gönder” seçene?i ?imdilik Beta sürümlerde yer al?yor. Sistem tam anlam?yla oturdu?unda iOS ve Android platformlar?ndaki Facebook uygulamas? güncellenerek bu özellik herkese sunulacak.

Tek bir uygulama alt?nda birle?ebilir

Bu haberin ortaya ç?kmas? farkl? spekülasyonlar? beraberinde getirdi. Tahminlere göre ilerleyen dönemlerde Facebook ile WhatsApp entegrasyonlar? bununla s?n?rl? kalmayacak. Uygulamalar?n ba??ms?z kalmayaca??n? Facebook ile WhatsApp’in tek bir uygulamada birle?ece?ini söyleyenler de var. Bakal?m ilerleyen aylarda neler olacak.


0 Yorumlar